• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Corporate governance

Corporate governance gaat over de manier waarop coöperatie DELA wordt bestuurd, hoe daar toezicht op wordt gehouden en hoe we verantwoording afleggen. De belangen van onze leden op lange termijn staan centraal. Met dat uitgangspunt organiseren we onze activiteiten. Als we risico’s lopen, bewaken we die zorgvuldig. Het beleid komt voort uit onze cultuur, maar is ook ingegeven door en gebonden aan regelgeving.

Chat met onze medewerkers

Het bestuur

Onze leden kunnen erop vertrouwen dat DELA een goede koers vaart. Het Bestuur is daar verantwoordelijk voor. Zij bestuurt de coöperatie en beheert het vermogen. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De leden in de Raad van Commissarissen bewaken het beleid en de algemene gang van zaken. Ook legt het Bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bestaat uit leden van DELA. Zij denken mee over de toekomst en hebben de laatste stem over het algemene beleid.

De Algemene Vergadering heeft een belangrijke stem over bepaald beleid van coöperatie DELA. De leden van de Algemene Vergadering denken mee over de toekomst van DELA. De Algemene Vergadering vindt twee keer per jaar plaats: in januari en eind mei/begin juni.

Ons beleid

Coöperatie DELA voert een beheerst en duurzaam beleid. Ons beloningsbeleid, beleggingsbeleid en risicomanagement zijn zorgvuldig en zoals de wet het voorschrijft.

Wettelijk kader

Als financiële dienstverlener worden wij onderworpen aan wet- en regelgeving.
De belangrijkste wet is de wet op het financiële toezicht (Wft).

Controles

Wij controleren onze organisatie door middel van audits. Ook doen wij er alles aan om fraude te voorkomen en bestrijden. Verder mogen wij een aantal keurmerken voeren. Keurmerken zijn belangrijk voor ons omdat zij een spiegel zijn voor onze organisatie.

Fraudebeleid

Als coöperatie staan wij voor het belang van onze leden. Daarom accepteert coöperatie DELA geen fraude en doen wij er alles aan om fraude te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.


Regeling misstanden

Binnen DELA willen we op een eerlijke en integere manier werken. Toch kan het gebeuren dat je op een dag met een situatie te maken krijgt, waarvan je vindt of vermoedt dat er sprake is van een ernstige misstand. Deze zorgen moet je veilig kunnen uiten. Daarom bestaat er binnen DELA de Regeling melding vermoeden misstanden.