DELA logo
  • Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Corporate governance

Corporate governance gaat over de manier waarop coöperatie DELA wordt bestuurd, hoe daar toezicht op wordt gehouden en hoe we verantwoording afleggen. De belangen van onze leden op lange termijn staan centraal. Met dat uitgangspunt organiseren we onze activiteiten. Als we risico’s lopen, bewaken we die zorgvuldig. Het beleid komt voort uit onze cultuur, maar is ook ingegeven door en gebonden aan regelgeving. Zo volgen we bijvoorbeeld de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (hierna: de Code).

Verklaring Corporate governance

De pagina's over het Bestuur en de Raad van Commissarissen en de publicaties over risicomanagement, auditing en het beloningsbeleid vormen samen met de publicatie ‘De implementatie door DELA van de Code’, de verklaring over corporate governance.

Chat met onze medewerkers

Het bestuur

Onze leden kunnen erop vertrouwen dat DELA een goede koers vaart. Het Bestuur is daar verantwoordelijk voor. Zij bestuurt de coöperatie en beheert het vermogen. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De zes leden in de Raad van Commissarissen bewaken het beleid en de algemene gang van zaken. Ook legt het Bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bestaat uit leden van DELA. Zij denken mee over de toekomst en hebben de laatste stem over het algemene beleid.

De Algemene Vergadering heeft de laatste stem over het algemene beleid van coöperatie DELA. De leden van de Algemene Vergadering denken mee over de toekomst van DELA. De Algemene Vergadering vindt twee keer per jaar plaats: in januari en eind mei/begin juni.

Ons beleid

Coöperatie DELA voert een beheerst en duurzaam beleid. Ons beloningsbeleid, beleggingsbeleid en risicomanagement zijn zorgvuldig en zoals de wet het voorschrijft.

Wettelijk kader

Als financiële dienstverlener worden wij onderworpen aan wet- en regelgeving. De belangrijkste wet is de wet op het financiële toezicht (wft).

Controles

Wij controleren onze organisatie door middel van audits. Ook doen wij er alles aan om fraude te voorkomen en bestrijden. Verder mogen wij een aantal keurmerken voeren. Keurmerken zijn belangrijk voor ons omdat zij een spiegel zijn voor onze organisatie.

Fraudebeleid

U mag verwachten dat DELA er alles aan doet om fraude te voorkomen. Fraude benadeelt onze leden. Daarom hebben we een duidelijk beleid om fraude te voorkomen en te bestrijden, waarbij we periodiek risicoanalyses verrichten om frauderisico’s zo beheersbaar mogelijk te houden. Indien hier aanleiding voor is treffen we passende maatregelen.