• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Het Bestuur

Onze leden kunnen erop vertrouwen dat DELA een goede koers vaart. Het Bestuur is daar verantwoordelijk voor. Zij bestuurt de coöperatie en beheert het vermogen. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De zes leden in de Raad van Commissarissen bewaken het beleid en de algemene gang van zaken. Ook legt het Bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bestaat uit leden van DELA. Zij denken mee over de toekomst en hebben de laatste stem over het algemene beleid.

Bestuur

Het Bestuur van DELA wordt gevormd door:

 • drs. Edzo Doeve (de voorzitter van het Bestuur en algemeen directeur)
 • ir. Jack van der Putten (vicevoorzitter van het Bestuur en directeur klantcentrum)
 • Jon van Dijk RA (bestuurder en CFRO)

Zij besturen de coöperatie en het beheer van haar vermogen. De bestuurders worden benoemd door de Algemene vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen. Zij leggen ook verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering. Het Bestuur leidt samen met vier directeuren de dagelijkse operatie van DELA Nederland.

De vier directeuren zijn:

 • drs. Martin de Jong (directeur coöperatie & verzekeren)
 • drs. Sandra Schellekens (directeur uitvaartverzorging)
 • drs. Véronique Klaassen (directeur Personeel & Organisatie)
 • ir. Alfo Melisse (directeur IT)

Samen met de bestuurders vormen zij het directieteam. Met een Moreel Ethische Verklaring hebben de directieleden bevestigd dat ze hun functie integer en zorgvuldig uitvoeren. Ook hebben zij de eed/belofte financiële sector afgelegd.

Voor een goede aansturing van DELA en haar dochterondernemingen is het van belang dat het directieteam kundig is. Daarom stellen we eisen aan de samenstelling en de deskundigheid van zowel het collectief als van de individuele leden van het directieteam. DELA kent een programma van permanente educatie. De deskundigheid stellen we jaarlijks vast door het beoordelen van het functioneren van het directieteam. Deze evaluatie gebeurt door de Raad van Commissarissen die hierover geadviseerd wordt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering heeft de laatste stem over het algemene beleid van DELA. De Algemene Vergadering bestaat uit 36 leden en 36 plaatsvervangende leden. Zij worden gekozen uit en door leden van DELA en denken mee over de toekomst van de coöperatie. De coöperatie is verdeeld in 36 regio's.
Lees meer over de Algemene Vergadering

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft zes leden:

 • dr. W.M. van den Goorbergh (voorzitter)
 • drs. J.P. de Pender (secretaris)
 • prof. mr. C.J.H. Jansen
 • drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA
 • prof. dr. J.J.A. Leenaars RA
 • C.P.V. van der Weg

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en onze dochterondernemingen. De Raad kent twee commissies:

 • De Audit- en Riskcommissie bereidt het toezicht voor op de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, het naleven van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de interne auditfunctie en de externe accountant, de financiering van de vennootschappen en de financiële verslaglegging.
 • De Remuneratie- en Benoemingscommissie gaat over het voorbereiden van beslissingen over benoeming en functioneren van leden van de Raad van Commissarissen en leden van het bestuur en over het voorbereiden van beslissingen en beloning van de Raad van Commissarissen, de leden van het bestuur en de Identified Staff. Inclusief beslissingen aangaande het beloningsbeleid die gevolgen hebben voor de risico’s en de risicobeheersing van de coöperatie en voor het monitoren daarvan.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben de eed/belofte financiële sector afgelegd. De commissarissen worden benoemd een periode van maximaal vier jaar. Daarna kunnen ze maximaal tweemaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Herbenoeming is afhankelijk van het functioneren van het betreffende lid. Op voordracht van de Raad van Commissarissen (her)benoemt de Algemene Vergadering de commissarissen. Voor een goed bestuur van DELA is het van belang dat de Raad van Commissarissen adequaat toezicht uitoefent op coöperatie DELA en de dochterondernemingen. Daarom stellen we eisen aan de samenstelling en de geschiktheid van zowel het collectief als de individuele commissarissen.

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie bevordert de goede samenwerking tussen de Algemene Vergadering, het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Voor iedere Algemene Vergadering vergadert de Vertrouwenscommissie met de Raad van Commissarissen. Daarnaast vergadert de Vertrouwenscommissie met het Bestuur. De leden van de Vertrouwenscommissie zijn vanuit de Algemene Vergadering gekozen.

De Vertrouwenscommissie bestaat uit vier leden:

 • G.C.A.M. van Bree RA    
 • R.P.C. Libregts
 • drs. J.E.M. Slenter
 • J.M.E. Tollenaar-Will

Ereleden

Coöperatie DELA kent ook ereleden. Zij zijn vanwege hun verdiensten voor de coöperatie door de Algemene Vergadering tot erelid benoemd.

 • prof. mr. F.H.J.J. Andriessen
 • F.H.J. Boons
 • J.A.G. Dirks
 • prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann
 • dr. J. Kremers
 • drs. A.J.M. Lauvenberg
 • C.C.M. Libregts
 • A.W.M. van de Zande

Chat met onze medewerkers