• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Het Bestuur

Onze leden kunnen erop vertrouwen dat DELA een goede koers vaart. Het Bestuur is daar verantwoordelijk voor. Zij bestuurt de coöperatie en beheert het vermogen. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De leden in de Raad van Commissarissen bewaken het beleid en de algemene gang van zaken. Ook legt het Bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bestaat uit leden van DELA. Zij denken mee over de toekomst en hebben de laatste stem over het algemene beleid.

Bestuur

Het Bestuur van DELA wordt gevormd door:

 • drs. Sandra Schellekens (de voorzitter van het Bestuur en algemeen directeur)

 • ir. Jack van der Putten (vicevoorzitter van het Bestuur en directeur klantcentrum)
 • Jon van Dijk RA (bestuurder en CFRO)

Zij besturen de coöperatie en het beheer van haar vermogen. De bestuurders worden benoemd door de Algemene vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen. Zij leggen ook verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering. Het Bestuur leidt samen met zes directeuren de dagelijkse operatie van DELA Nederland.

De zes directeuren zijn:

 • drs. Chris Beaulen (directeur coöperatie & verzekeren)
 • drs. Véronique Klaassen (directeur uitvaartverzorging)
 • ir. Jack van der Putten (waarnemend directeur uitvaartdiensten)
 • ir. Alfo Melisse (directeur IT)
 • mr. drs. Roos Fleuren (directeur HR)
 • drs. Godelieve van Velsen RA (financieel directeur)
Samen met de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur vormen zij het directieteam. Met het afleggen van de eed/belofte financiële sector hebben de directieleden bevestigd dat ze hun functie integer en zorgvuldig uitvoeren.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering heeft een belangrijke stem over bepaald beleid van DELA. De Algemene Vergadering bestaat uit 40 leden en 40 plaatsvervangende leden. Zij worden gekozen uit en door leden van DELA en denken mee over de toekomst van de coöperatie. De coöperatie bestaat uit 40 afdelingen.
Lees meer over de Algemene Vergadering

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat op dit moment uit zes leden:

• J.W.T. van der Steen (voorzitter)

• prof. dr. J.J.A. Leenaars RA (vicevoorzitter)

• G.C.A.M. van Bree RA (secretaris)

• drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA

• mr. drs. G.H.C. de Méris RA FCA

• drs. G.M. Fijneman

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en onze dochterondernemingen. De Raad kent drie commissies:

• De Auditcommissie bereidt het toezicht voor op de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, het naleven van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de interne auditfunctie en de externe accountant, de financiering van de vennootschappen en de financiële verslaglegging.

• De Risicocommissie bereidt het toezicht voor op de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en van toepasselijke gedragscodes, de opzet en effectiviteit van het interne risicomanagementsysteem en het beheer van de financiële en niet-financiële risico’s van de coöperatie.

• De Remuneratie- en Benoemingscommissie gaat over het voorbereiden van beslissingen over benoeming en functioneren van leden van de Raad van Commissarissen en leden van het bestuur en over het voorbereiden van beslissingen en beloning van de Raad van Commissarissen, de leden van het bestuur en de Identified Staff. Inclusief beslissingen aangaande het beloningsbeleid die gevolgen hebben voor de risico’s en de risicobeheersing van de coöperatie en voor het monitoren daarvan.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben de eed/belofte financiële sector afgelegd. De commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Daarna kunnen ze maximaal tweemaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Herbenoeming is afhankelijk van het functioneren van het betreffende lid. Op voordracht van de Raad van Commissarissen (her)benoemt de Algemene Vergadering de commissarissen. Voor een goed bestuur van DELA is het van belang dat de Raad van Commissarissen adequaat toezicht uitoefent op coöperatie DELA en de dochterondernemingen. Daarom stellen we eisen aan de samenstelling en de geschiktheid van zowel het collectief als de individuele commissarissen.

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie bevordert de goede samenwerking tussen de Algemene Vergadering, het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Voor iedere Algemene Vergadering vergadert de Vertrouwenscommissie met de Raad van Commissarissen. Daarnaast vergadert de Vertrouwenscommissie met het Bestuur. De leden van de Vertrouwenscommissie zijn vanuit de Algemene Vergadering gekozen.

 • S. Abdoelgafoer
 • drs. A.C. van Gils-Dirks, MBA
 • drs. J.E.M. Slenter
 • J.M. Spruijt

Ereleden

Coöperatie DELA kent ook ereleden. Zij zijn vanwege hun verdiensten voor de coöperatie door de Algemene Vergadering tot erelid benoemd.

 • F.H.J. Boons
 • J.A.G. Dirks
 • drs. E. Doeve
 • dr. W.M. van den Goorbergh
 • prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann
 • dr. J. Kremers
 • C.C.M. Libregts
 • drs. J.P. de Pender

Chat met onze medewerkers