• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Privacy statement van DELA

DELA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet AVG. DELA houdt zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en DELA beschikt over het Privacy Waarborg. Dit is het keurmerk van DDMA, de branchevereniging voor bedrijven die reclame versturen. In dit Privacy statement informeren wij u hoe DELA uw persoonsgegevens verwerkt.

Chat met onze medewerkers

Wij kunnen indien nodig dit privacy statement aanpassen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Copyright augustus 2018, DELA

Wie is DELA?

Onder DELA wordt verstaan Coöperatie DELA, gevestigd op de Oude Stadsgracht 1, 5611 DD in Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17012026. Hieronder vallen alle activiteiten die worden uitgevoerd binnen de DELA groep, waaronder DELA Holding N.V., DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V., DELA Uitvaarverzorging N.V. en alle daaraan gelieerde maatschappijen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

DELA is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat DELA de doelen en de middelen voor de verwerking van gegevens zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens

Elk gegeven waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt, onze website bezoekt, informatie en/of een verzekering of andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening kwalitatief hoog houden.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de AVG kunnen wij uw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat. DELA hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Telefoon- en chatgesprekken

Zakelijke telefoon- en chatgesprekken kunnen door ons worden bewaard. Dit doen wij met twee redenen.

Gebruik van bijzondere persoonsgegevens door DELA

Op welke manier gaat DELA om met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens als medische gegevens of gegevens ter identificatie?

Bescherming van persoonsgegevens

Op welke wijze beschermt DELA uw persoonlijke informatie?

Uitwisseling van gegevens

Op welke wijze gaat DELA om met de uitwisseling van persoonsgegevens?

Bewaren van persoonsgegevens

DELA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijnen voldoen aan de specifieke regelgeving hieromtrent. DELA volgt hierbij haar beleid waarin de bewaartermijnen zo specifiek mogelijk zijn aangegeven.

Uw rechten bij bescherming persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en om DELA te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, beperken of verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Contactgegevens DELA