• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt, onze website bezoekt, informatie en/of een verzekering of andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening kwalitatief hoog houden.

Chat met onze medewerkers

DELA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doelen. DELA zal per doel alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens verwerken.

DELA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten.
 • Het verlenen van financiële diensten.
 • Het verlenen van diensten die samenhangen met overlijden.
 • Om u te kunnen informeren en adviseren.
 • Het vragen en geven van feedback aan klanten.
 • De afhandeling van klachten en complimenten.
 • Integriteit en veiligheid dienstverlening van de verzekeringsbranche waaronder fraudebestrijding.
 • Analyses voor historische en statistische doeleinden.
 • Om te voldoen aan voorschriften uit de wet- en regelgeving.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons klantenbestand te vergroten en om u te informeren over relevante producten of diensten. In een openbaar register worden de naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven opgenomen. Dit vloeit voort uit de Wet op de lijkbezorging.

Fraude en incidenten
Om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan, legt DELA persoonsgegevens vast in externe controle -en waarschuwingsregisters die worden onderhouden door Stichting CIS. DELA kan deze gegevens ook raadplegen bij bijvoorbeeld acceptatie of claimbehandeling. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Dit kunt u vinden op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl. Het postadres van stichting CIS is postbus 91627, 2509 EE in Den Haag.

In de volgende registers kan DELA gegevens raadplegen en vastleggen:

 • Onze gebeurtenissenadministratie, deze wordt bijgehouden ter waarborging van de veiligheid en integriteit van de dienstverlening en de financiële sector.
 • Het Intern Verwijzingsregister (IVR). DELA kan besluiten om gegevens die in de gebeurtenissenadministratie staan ook in het Intern Verwijzingsregister op te nemen. Het IVR bevat uitsluitend verwijzingen naar (rechts)personen waar de eigen organisatie extra aandacht voor vraagt en is alleen intern in te zien.
 • Ons incidentenregister, waarin gebeurtenissen worden geregistreerd die als gevolg (zouden kunnen) hebben (gehad) dat de belangen van een financiële instelling (of de sector/individuele medewerkers/relaties) zijn of worden geschaad.
 • Het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit is een onderdeel van het incidentenregister. Hierin staan de persoonsgegevens die nodig zijn om bij een controle in het register te kunnen toetsen of het om dezelfde persoon gaat. Deze informatie kan ook geraadpleegd worden door andere financiële instellingen.

Het melden, opnemen en uitwisselen van uw gegevens tussen de financiële instellingen door het incidentenwaarschuwingssysteem en externe verwijzingsregister, vindt plaats in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).