• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Fraudebeleid

U mag verwachten dat DELA er alles aan doet om fraude te voorkomen. Fraude benadeelt onze leden. Daarom hebben we een duidelijk beleid om fraude te voorkomen en te bestrijden, waarbij we periodiek risicoanalyses verrichten om frauderisico’s zo beheersbaar mogelijk te houden. Indien hier aanleiding voor is treffen we passende maatregelen.

Fraude

Definitie fraude
Binnen de reikwijdte van fraudebeheersing binnen DELA wordt onder fraude verstaan: iedere activiteit jegens DELA, waarbij:

 • sprake is van een bewuste (opzettelijke) manipulatie van gegevens;
 • welke gericht is op het verkrijgen van (financieel) voordeel;
 • waarbij nadeel ontstaat voor DELA (inclusief haar dochterbedrijven & verzekerden).

Deze definitie sluit aan op de door het Verbond van Verzekeraars gehanteerde definitie in het ‘Protocol Verzekeraars en criminaliteit’ (2012) en het algemeen gehanteerde fraude driehoekmodel (gelegenheid, rationalisatie en druk).

Missie fraudebeheersing DELA
In onze missie is terug te vinden dat het belang van onze leden en klantrelaties voorop staat. Fraude zorgt voor hogere kosten en hogere verzekeringspremies. Dit is maatschappelijk niet aanvaardbaar en druist in tegen het klantbelang en past niet bij onze waarden.

Doel fraudebeheersing DELA
Het doel van fraudebeheersing is het voorkomen van schade (financieel/reputatie) door criminaliteit.
Dit bereiken we door:

 • het effectief beheersen van interne en externe frauderisico’s;
 • het tijdig signaleren van fraudegebeurtenissen op basis van fraude-indicatoren.

Uitgangspunten fraudebeleid DELA
Uitgangspunten voor de uitvoering van een actief fraudebeleid door DELA zijn:

 • dat fraudebeheersing binnen DELA integraal in de bedrijfsvoering wordt meegenomen;
 • dat DELA voldoet aan de eisen die wet- en regelgeving (incl. zelfregulering) stellen.

Vuistregel binnen DELA is dat geen enkele vorm van fraude wordt geaccepteerd, niet van medewerkers, niet van klanten en niet van partners waarmee DELA samenwerkt. Indien er fraude wordt aangetoond treedt DELA altijd actief op, ongeacht de aard of omvang van de fraude. Indien noodzakelijk volgen er sancties.

Bestrijden van fraude

 • Wat doen we als we fraude vermoeden?
  Als we vermoeden dat iemand fraudeert, gaan we dit nader onderzoeken.
  We kunnen:
  • Het vermoeden van fraude in behandeling geven bij de ‘Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens’. Deze toetst het dossier objectief en vraagt desgewenst medische informatie van betrokkenen op bij huisarts of medisch specialisten. Uitspraken van de toetsingscommissie zijn bindend voor DELA.
  • De betrokkene registreren op een lijst van DELA met (mogelijke) fraudeurs (intern register). - Persoonlijke informatie van de betrokkene vergelijken met die van andere organisaties
  • Het vermoeden van fraude melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).
  • Bij een vermoeden van fraude doen van aangifte bij de politie, omdat opsporingsmethoden van de politie verder reiken.
  • Onderzoek doen naar personen, feiten en omstandigheden om fraude vast te stellen. Uiteraard staat daarbij de privacy van onze klanten centraal. We houden ons aan bindende wet- en regelgeving (waaronder protocollen van het Verbond van Verzekeraars). Indien een onderzoek naar fraude noodzakelijk is, maken we dit zo snel mogelijk schriftelijk aan u kenbaar.
 • Wat doen we als we fraude ontdekken?
  Als we fraude vaststellen krijgt de betrokkene altijd eerst een brief. Daarin leggen we uit welke maatregelen we gaan nemen.
  We kunnen:
  • Het bedrag dat verzekerd is, niet of gedeeltelijk uitkeren.
  • De verzekering wijzigen of opzeggen. - De extra gemaakte kosten op u verhalen.
  • Andere verzekeraars informeren over de fraude (www.stichtingcis.nl).
  • Bij een vastgestelde fraude aangifte doen bij de politie.
  • In het kader van fraudebeheersing of opsporing van strafbare feiten door politie/justitie worden verzocht om medewerker- of klantinformatie te verstrekken.

Impact op levenssfeer betrokkene en datagebruik

Bovengenoemde meldingen/verzoeken kunnen diep ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Zonder schriftelijk verzoek gebaseerd op wettelijke grondslag en gerechtvaardigd belang, wisselt DELA geen informatie uit met externe organisaties ten aanzien van klanten, relaties of medewerkers. Een uitzondering betreft de uitwisseling met de afdelingen speciale zaken of coördinatoren fraudebeheersing van financiële instellingen, voor zover daar een wettelijke basis voor is (het Protocol Incidenten-waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)).

Melden van vermoedelijke fraude of een datalek?

Indien u een vermoedelijke fraude of een datalek conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan ons wilt melden, verzoeken wij u gebruik te maken van ons speciale meldformulier.


Vragen

Heeft u vragen over ons fraudebeleid stuur dan een e-mail naar fraudeloket@dela.org.

Chat met onze medewerkers