• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Privacy statement leveranciers

De Privacy wetgeving is op de verwerking van uw persoonsgegevens van toepassing. Het verstrekken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst met DELA te kunnen sluiten. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt door DELA in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokken bent. De gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden als dat noodzakelijk is gelet op het doel van de verwerking van de persoonsgegevens en met uitdrukkelijke instructie over geheimhouding van de gegevens.

Bewaren en bescherming van persoonsgegevens

DELA heeft een Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke en elektronische maatregelen getroffen. De op de persoon herleidbare gegevens worden door DELA (en eventuele derden) uiterlijk zeven jaar na beëindiging van de overeenkomst waarbij u betrokken bent verwijderd.

Uw rechten bij bescherming persoonsgegevens

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in en rectificatie, beperking of wissing van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, daarnaast heeft u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U heeft tevens het recht om een verzoek in te dienen tot overdracht van de door u verstrekte gegevens aan een andere organisatie.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen over privacygerelateerde zaken sturen aan:
Coöperatie DELA
T.a.v. AVG Rechten van betrokkenen
Antwoordnummer 77100
5600 TW Eindhoven
Of per e-mail: AVG@dela.org

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Dit is versie V202109 van het privacy statement voor leveranciers.