Wat doen wij met onze winst?

Wij zijn een coöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent niet dat wij geen winst willen maken. De winst die we maken verdelen we onder onze leden. Door winst te delen zorgen we ervoor dat de premiestijging als gevolg van indexatie minder stijgt. Dit is de winstdeling van DELA.

Chat met onze medewerkers

Wat is de winstdelingsregeling?

Een uitvaartverzekering die doet wat we beloven; niet alleen nu, ook in de verre toekomst. Ieder jaar stijgen de kosten van een uitvaart. Om in de toekomst dezelfde uitvaart te krijgen als nu, is dan dus meer geld nodig. Daarom is het belangrijk dat een uitvaartverzekering zijn waarde behoudt. Dit kost geld en daarom stijgt ieder jaar de premie. Als coöperatie proberen wij deze premiestijging zo laag mogelijk te houden, zodat je  verzekering betaalbaar blijft. Dat doen we door winst die we maken te delen met leden met een UitvaartPlan via onze unieke winstdelingsregeling. De precieze uitwerking van deze regeling is vastgesteld door de Algemene Vergadering van coöperatie DELA. Dit heet de gedragslijn winstdeling.

Hoe ziet de gedragslijn winstdeling er uit?

In de winstdelingsregeling van het DELA UitvaartPlan zijn een paar dingen belangrijk. 
Op de eerste plaats letten we goed op de ontwikkeling van de gemiddelde uitvaartkosten. Dat doen we door scherpe inkoopprijzen af te spreken en te  blijven letten op onze uitgaven. Daarnaast nemen we zelf een deel van de premiestijging voor onze rekening. Hoe groot dit deel is, is afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of wij onze verplichtingen in de toekomst kunnen nakomen. 
Is de dekkingsgraad hoger dan 210%? Dan vindt volledige winstdeling plaats. Ligt de dekkingsgraad tussen 120% en 210%? Dan is sprake van gedeeltelijke winstdeling. Winstdeling is dan naar evenredigheid. Is de dekkingsgraad lager dan 120%? Dan is er geen winstdeling.

Wanneer kunnen wij de premie veranderen?

Is de dekkingsgraad lager dan 120% en komt de rente onder de 1%? Dan is er geen winstdeling én kunnen wij de premie extra verhogen. De premieverhoging is 75% van het verschil tussen de 20-jaars rente en 1%.

  •  Voorbeeld: Stel dat de dekkingsgraad lager is dan 120% en de 20-jaars rente = 0,6%. De extra premieverhoging is dan 75% van (1%-0,6%) = 0,3%.

Is de dekkingsgraad onder de 110%? Dan is de extra premie die wij vragen nog wat hoger. Dit noemen we de premiemaatregel.