• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Veelgestelde vragen over het DELA LeefdoorPlan

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het DELA LeefdoorPlan, de overlijdensrisicoverzekering van DELA. De vragen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.

Over het DELA LeefdoorPlan

Wat is een DELA LeefdoorPlan?
Het DELA LeefdoorPlan is een overlijdensrisicoverzekering waarmee u uw nabestaanden beschermt tegen financiële problemen als u komt te overlijden. Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het voor uw nabestaanden niet altijd mogelijk om de lopende vaste lasten te betalen.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vastgesteld aantal jaren (minimaal 10) een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde.
Wat is een verzekeringskaart?

Met een verzekeringskaart ziet u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Op de digitale kaarten is met iconen – en waar nodig een korte toelichting – weergegeven wat wel en niet gedekt is. Zo kunt u eenvoudig de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. De verzekeringskaart van het DELA LeefdoorPlan is opgezet volgens het format van het Verbond van Verzekeraars. Bekijk de animatiefilm over verzekeringskaarten.

Een verzekering heeft meerdere rollen. Wat zijn deze rollen?
• Verzekeringnemer(s): de eigenaar of eigenaren van de verzekering. Deze persoon kan informatie over de verzekering opvragen of wijzigingen doorvoeren.
• Verzekerde(n): op zijn of haar leven is de verzekering afgesloten. Bij overlijden van deze persoon voor de einddatum van de verzekering, volgt er een uitkering.
• Begunstigde(n): deze persoon of personen ontvangen een eventuele uitkering.
Wat is kruislings verzekeren?

Kruislings afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering houdt in dat je ieder een verzekering sluit op het leven van de ander. Je sluit dan dus ieder een aparte polis waarbij degene die hem afsluit de verzekeringnemer en de begunstigde is en als verzekerde de partner wordt opgenomen. Dit doe je ook andersom. De premie komt daarmee niet uit het vermogen van de erflater (de verzekerde). Dus de begunstigde kan dan de uitkering vrij van erfbelasting ontvangen.

Wanneer is kruislings afsluiten zinvol?
Dat kan zinvol zijn om de heffing van erfbelasting over de uitkering te voorkomen. Maar daarvoor is kruislings sluiten alleen niet genoeg. U moet ook gescheiden vermogens hebben. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, heeft het kruislings sluiten van uw overlijdensrisicoverzekeringen geen zin: de erfbelasting is dan niet te voorkomen wanneer u boven de fiscale vrijstelling komt. Woont u ongehuwd samen, of hebt u een huwelijk of partnerschap met voorwaarden, dan kan het wél zinvol zijn.

Wat is premiesplitsing?

Premiesplitsing kan toegepast worden bij overlijdensrisicoverzekeringen waarop 2 levens zijn verzekerd. Het doel hiervan is het voorkomen van erfbelasting. De regel is dat de premie voor de overlijdensuitkering van de verzekerde niet onttrokken mag worden uit het vermogen van deze verzekerde. Die moeten verschuldigd zijn door de andere verzekerde.

Bij premiesplitsing laat de verzekeraar de premies van beide verzekerden op de polis zien. De premie van de eerste verzekerde is dan verschuldigd door de tweede verzekerde en omgekeerd.

Premiesplitsing is niet altijd zinvol
Premiesplitsing wordt alleen gedaan door samenwonenden, mensen met een geregistreerd partnerschap of mensen die op huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn getrouwd. Bij mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, heeft premiesplitsing geen zin. Bij gemeenschap van goederen is er sprake van één gezamenlijk vermogen, dus de premies komen altijd uit dat gezamenlijk vermogen.

Betaling hoeft niet meer van aparte rekeningen
De gesplitste premie hoeft niet van verschillende rekeningen te worden betaald. Het is voldoende om de premiesplitsing op de polis aan te geven.

 

Wat zijn de kosten van een DELA LeefdoorPlan?
 • U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren. De premie die u betaalt, hangt onder andere af van uw leeftijd op het moment van uw aanvraag. U kunt kiezen voor een premiebetaling per maand, kwartaal, half jaar of jaar.
 • DELA brengt doorlopende poliskosten in rekening. Deze zijn € 6,50 bij jaarbetaling, € 3,32 bij halfjaarbetaling, € 1,68 bij kwartaalbetaling en € 0,57 bij maandbetaling. De getoonde premies zijn altijd inclusief poliskosten.
 • U betaalt bij online afsluiten € 19,20 eenmalige distributiekosten. Deze brengen wij in de eerste 10 jaren tegelijk met uw premie in rekening, dit is € 0,16 per maand. Lees hier meer over onze dienstverlening en de bijbehorende distributiekosten.
Bij welke voorvallen is overlijden van de verzekerde niet verzekerd?
In de volgende gevallen keren wij het verzekerd bedrag niet uit en stopt de verzekering:
 • Als een verzekerde in dienst van een ander land dan Nederland overlijdt tijdens of door oorlogshandelingen of door handelingen die gelijk zijn aan oorlogshandelingen.
 • Als een verzekerde overlijdt door zelfdoding of een poging daartoe. Dit geldt niet als twee jaar achter elkaar de volledige premie is betaald en de dekking direct voor het overlijden twee jaar onafgebroken heeft gelopen.
 • Als de verzekerde overlijdt door opzet (ook voorwaardelijk opzet) of schuld van de begunstigde en de rechter heeft dit zo bepaald. Dit geldt niet als de rechter de daad rechtvaardigt. Of als het gaat om euthanasie.
 • Als de verzekerde overlijdt door of als gevolg van atoomkernreacties. Het maakt daarbij niet uit hoe deze zijn ontstaan.
Wat houdt de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering in?
De begunstigde krijgt het geld dat de verzekering uitkeert. Vaak is de hypotheekverstrekker de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering. In dat geval is de verzekering verpand. Als u daarvoor kiest dan keert de verzekering dus uit aan de bank. Daarmee wordt de hypotheek dan (gedeeltelijk) afgelost. De hypotheeklasten worden zo lager of vallen helemaal weg. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het bedrag aan uw partner te laten uitkeren.
Wat gebeurt er na de looptijd van mijn overlijdensrisicoverzekering?

Het DELA LeefdoorPlan sluit u af voor een bepaalde tijd. Als de looptijd verstreken is, komt de gehele verzekering te vervallen.

Het DELA LeefdoorPlan afsluiten

Hoe kan ik het DELA LeefdoorPlan kruislings afsluiten?

Kruislings verzekeren, en ook premiesplitsen, zijn opties die je eenvoudig kunt aangeven bij het aanvragen van het DELA Leefdoorplan op onze website.

Hoe vraag ik premiesplitsing aan?

Premiesplitsing, en ook kruislings verzekeren, zijn opties die je kunt aangeven bij het aanvragen van het DELA LeefdoorPlan op onze website.

Kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op meerdere levens?

Het DELA LeefdoorPlan kan zowel op één als op twee levens worden afgesloten. Bij een 'twee leven' dekking wordt uitgekeerd na het overlijden van de eerst stervende verzekerde. Daarna stopt de verzekering. Het verschil met twee dekkingen op één leven is dat er na het overlijden van de eerst stervende verzekerde één dekking stopt en de andere gewoon blijft doorlopen.

 Een verzekering op twee levens

 • Bij een verzekering op twee levens mag het leeftijdsverschil tussen de verzekerden maximaal 20 jaar zijn. Daarboven kunnen verzekerden alleen twee losse dekkingen op één leven sluiten.
 • Een verzekering op twee levens wordt meestal gekozen in combinatie met een hypotheek gebaseerd op twee inkomens. Een dekking op twee levens is voordeliger dan twee dekkingen op één leven. Daarbij geldt hoe ouder de verzekerden, hoe groter dit verschil is.
Tot welke leeftijd kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
U kunt als verzekeringnemer vanaf 18 jaar een DELA LeefdoorPlan afsluiten. De persoon die u verzekert, de verzekerde, moet minimaal 16 jaar oud zijn en mag maximaal 64 jaar oud zijn.
Vanaf welk moment ben ik verzekerd?

U bent verzekerd zodra wij de eerste premie hebben ontvangen, maar niet eerder dan vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Voorlopige dekking

Tot de ingangsdatum van de verzekering heeft u een voorlopige dekking. Deze gaat in nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen en geldt in eerste instantie alleen voor overlijden als het directe en uitsluitende gevolg van een ongeval. Nadat wij de verzekerde(n) hebben geaccepteerd en de polis hebben afgegeven geldt de voorlopige dekking voor overlijden als gevolg van alle oorzaken. De voorlopige dekking kent een maximum van € 300.000.

De voorlopige dekking eindigt:
 • Op ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld op de polis of;
 • Maximaal 3 maanden later nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen of;
 • Maximaal 6 maanden nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen als u het DELA LeefdoorPlan heeft afgesloten omdat u een huis heeft gekocht of;
 • Indien de aangevraagde verzekering komt te vervallen of niet door ons wordt geaccepteerd.
Verder gelden voor de voorlopige dekking dezelfde voorwaarden als voor de verzekering die u heeft aangevraagd.
Welk bedrag ik kan verzekeren?

U kunt kiezen voor een geldbedrag tussen € 10.000 en € 1.000.000 en de looptijd die u wenst. U kiest tevens of dit geldbedrag tijdens de hele looptijd gelijk blijft of daalt en op welke wijze dit gebeurt.

Wat is de minimale/maximale looptijd van een DELA LeefdoorPlan?

De minimale looptijd voor een DELA LeefdoorPlan is 10 jaar. De maximale looptijd is tot 75-jarige leeftijd van de verzekerde.

Over het DELA LeefdoorPlan en een hypotheek

Ik heb een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Hoe ziet mijn kapitaalverloop eruit?
Bekijk hier het kapitaalverloop van uw DELA LeefdoorPlan.
Ik wil een overlijdensrisicoverzekering bij mijn hypotheek. Hoe regel ik dat?
Het DELA LeefdoorPlan kan ook worden gekoppeld aan uw hypotheek. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner in het huis kan blijven wonen. In dit geval wordt een deel van de hypotheek na het overlijden afgelost aan de geldverstrekker.
Ik heb mijn huis verkocht. Wat moet ik doen om mijn verpande DELA LeefdoorPlan te beëindigen?

Verpandingsclausule van de polis halen

Als uw polis verpand is aan de hypotheekverstrekker dan moet de hypotheekverstrekker schriftelijke toestemming geven om de verpandingsclausule van de polis te halen.

Het beëindigen van de verzekering

Opdracht voor het beëindigen van de verzekering kan alleen gegeven worden door de verzekeringnemer van de polis. Deze moet bij ons een schriftelijk getekend verzoek indienen. Wij beëindigen de verzekering pas nadat de polis niet meer is verpand.  
Als u het DELA LeefdoorPlan niet meer nodig heeft voor uw hypotheek, dan kunt u overwegen om deze verzekering toch door te laten lopen voor uw nabestaanden.

Over de premie van het DELA LeefdoorPlan

Als DELA de tarieven aanpast, wordt mijn polis dan ook aangepast?

De bestaande polissen kunnen wij niet zomaar omzetten. Er zijn namelijk ook andere voorwaarden van toepassing. Bovendien kan het nieuwe tarief afhankelijk van de persoonlijke situatie lager, maar ook hoger zijn dan het vorige.

Oversluiten naar het nieuwe tarief?

Uw polis oversluiten naar het nieuwe tarief kan alleen als onderstaande gegevens gelijk blijven:
 • Resterende looptijd
 • Roken/niet roken
 • Het verzekerde kapitaal op dit moment
 • Kapitaalvariant

Wilt u weten of oversluiten voor u interessant is? Neemt u dan contact op met onze Klantenservice 040 260 16 36 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur) of met uw onafhankelijk adviseur.

Kan ik premie betalen via mijn buitenlandse bankrekening?
Ja dat is mogelijk. DELA incasseert vanaf alle IBAN-rekeningnummers.
Maakt u zelf de premie over via internetbankieren? Ook dat kan vanaf alle IBAN-rekeningnummers. U kunt dit overmaken naar NL09RABO0303577010 en BIC-code: RABONL2U.
Mag DELA de premie en/of voorwaarden wijzigen?

Wij mogen de premie en/of voorwaarden groepsgewijs of voor alle verzekerden (en bloc) wijzigen. Dat doen wij natuurlijk niet zomaar, maar alleen wanneer daarvoor een hele goede reden is. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een wettelijk voorschrift. Of vanuit uitzonderlijke omstandigheden buiten ons om zoals de uitbraak van een langdurige dodelijke epidemie. Wanneer dan veel meer moet worden uitgekeerd dan verwacht, dan zouden onze betalingsverplichtingen mogelijk in gevaar kunnen komen. Wij kunnen dan de financiële belangen van onze verzekerden beschermen door de premie en/of voorwaarden te wijzigen. Dit mag dan alleen met instemming van onze leden via de Algemene Vergadering van coöperatie DELA. Vooraf wordt u natuurlijk over de wijziging geïnformeerd. Bent u het niet eens met deze wijziging? Dan kunt u de verzekering opzeggen. Overigens hebben wij in het verleden nog nooit een dergelijke wijziging voor het DELA LeefdoorPlan doorgevoerd. Het is dus zeer uitzonderlijk. Meer hierover kunt u lezen in artikel 16 van de algemene voorwaarden.

Heeft roken invloed op de premie?

Voor personen die niet roken, hebben wij een lager niet-rokentarief. U heeft recht op het niet-rokentarief als de verzekerde niet rookt en minimaal 24 maanden direct hiervoor niet heeft gerookt. Wij stellen het gebruik van nicotine houdende middelen gelijk aan roken. Denk bijvoorbeeld aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom.

Tussentijds stoppen met roken

Stopt u tijdens de duur van de verzekering met roken? En heeft u dat minimaal 24 maanden volgehouden? Dan kunt u ook gebruik maken van het lagere niet-roken tarief. Daarvoor is een schriftelijke verklaring nodig dat de verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor niet-roken. Een formulier hiervoor kunt u bij DELA opvragen.

Tussentijds beginnen met roken

Als de verzekerde (opnieuw) begint met roken of met het gebruik van nicotinehoudende middelen, zijn u en de verzekerde verplicht dit direct aan ons te melden. Vanaf dat moment geldt het rokentarief. Het is belangrijk dat u een verandering van het rookgedrag op tijd en schriftelijk aan ons meldt. Een onjuiste niet-rokenpremie leidt tot een vermindering van een uitkering met 40% (algemene voorwaarden - artikel 8).

Hoe betaal ik premie voor mijn overlijdensrisicoverzekering?

Per automatische incasso betaalt u maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks. U betaalt de premie aan het begin van de periode.
Wanneer vindt automatische incasso plaats?
Heeft u gekozen voor automatische incasso bij uw aanvraag van het Dela LeefdoorPlan? Dan vindt de incasso plaats rond de 25e van elke maand.
Naar welk rekeningnummer moet ik mijn premie overmaken?

DELA heeft sinds augustus 2015 een andere huisbankier: De Rabobank.
U kunt de premie voor het DELA LeefdoorPlan overmaken naar: NL09RABO0303577010
Vermeld uw polisnummer in de omschrijving.

Heeft u uw polis afgesloten bij een tussenpersoon?

Maak dan uw premie over naar: NL78RABO0303577029

Kent het DELA LeefdoorPlan een verschil in premie tussen man en vrouw?

Door Europese wet- en regelgeving is het vanaf 21 december 2013 alleen nog maar toegestaan om voor nieuwe verzekeringen een sekseneutraal tarief aan te bieden. Achterliggende reden daarvan is dat discriminatie op basis van geslacht niet is toegestaan. Hierdoor is er geen onderscheid meer mogelijk in premies tussen man en vrouw.

Voorheen was de premie voor een vrouw lager dan voor een man. De reden daarvan was de hogere levensverwachting voor vrouwen.

Polissen afgegeven voor 21 december 2013

Voor polissen afgegeven voor 21 december 2013 geldt dat deze wel mogen doorlopen tegen het sekse gedifferentieerd tarief.

Ik kan voor mijn betaling kiezen voor een AcceptEmail. Wat is een AcceptEmail?

Een AcceptEmail is een digitaal betaalverzoek die u per e-mail ontvangt. Lees hier meer over AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Vanuit de e-mail kunt u rechtstreeks met bijvoorbeeld iDeal betalen. Tijdens het betalen is het altijd duidelijk wie de begunstigde is en aan wie u welk bedrag betaalt. De gekleurde status laat zien of u al betaald heeft. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost niets.

 

Ik heb een email over mijn betaling via AcceptEmail ontvangen. Is dit een e-mail van coöperatie DELA?

U ontvangt voortaan e-mails van coöperatie DELA over uw betalingen en betalingsachterstanden via AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost niets.

 

Wat gebeurt er als ik de premie niet meer betaal?
 • Voor polissen afgesloten vóór 1-6-2022 (Algemene voorwaarden 3.0)
  Heeft u uw premie niet op tijd betaald? Dan krijgt u binnen vier weken na de premievervaldatum een brief van ons. We vragen u dan om de premie alsnog binnen twee weken te betalen. Heeft u zes weken na de premievervaldatum de premie nog niet betaald? Dan onderbreken we de dekking (opschorting). Er is dan geen recht op een uitkering bij een overlijden.

  U kunt binnen zes maanden na de eerste niet betaalde premie de verzekering weer in te laten gaan. Dat kan alleen als u de achterstallige premies plus rente en kosten betaald heeft. Heeft u zes maanden na de eerste niet betaalde premie uw premie plus rente en kosten nog niet betaald? Dan stoppen we de verzekering (royement). Na een royement is het niet meer mogelijk om de verzekering te herstellen.
 • Voor polissen vanaf 1-6-2022 (Algemene voorwaarden 3.1)
  Heeft u uw premie niet op tijd betaald? Dan krijgt u een herinnering per brief van ons. We vragen u dan om de premie alsnog binnen een maand te betalen.
  Heeft u een maand na de herinnering de premie en de rente en kosten nog niet betaald? Dan beëindigen we de verzekering. Als de verzekerde dan komt te overlijden, keren wij geen geld uit. Na een royement is het niet meer mogelijk om de verzekering te herstellen.
Wat gebeurt er als mijn verzekering is gestopt omdat de premie te laat is betaald?
Nadat uw verzekering is stopgezet, is het niet meer mogelijk om de verzekering te herstellen. Neem contact op met onze klantenservice via 040 260 16 36 voor meer informatie. 

Het DELA LeefdoorPlan en opzeggen

Is het mogelijk om het DELA LeefdoorPlan op te zeggen?

Uw overlijdensrisicoverzekering stopzetten kan. Lees meer informatie over het stopzetten van uw DELA LeefdoorPlan.

Krijg ik een bedrag uitgekeerd wanneer ik mijn overlijdensverzekering opzeg?

Het DELA LeefdoorPlan bouwt tussentijds geen waarde op omdat deze is verwerkt in de vorm van een premiekorting. Wanneer u de verzekering opzegt krijgt u daarom geen bedrag uitgekeerd.

Het DELA LeefdoorPlan en overlijden

Hoe werkt het met de afhandeling van de overlijdensrisicoverzekering?
Na de melding vragen wij u een akte van overlijden toe te sturen. Wat er daarna gebeurt, verschilt per situatie:
 • Is de polis verpand? Dan keren we uit aan de pandhouder (dit is in de meeste gevallen de bank)
 • Is de polis niet verpand? Dan keren we de uitkering uit aan de begunstigde(n) van de polis.
Kan ik de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering ook voor de uitvaart gebruiken?
Ja, maar een overlijdensrisicoverzekering is eigenlijk meer bedoeld voor bijvoorbeeld de aflossing van een hypotheek of het opvangen van een inkomen als één van de twee partners overlijdt. Het is geen uitvaartverzekering, maar de nabestaande kan de uitkering wel (deels) voor een uitvaart gebruiken. De uitkering voor een overlijdensrisicoverzekering is namelijk vrij besteedbaar mits de verzekering niet verpand is aan de bank voor een verplichte aflossing van de hypotheek. Ook is een overlijdensrisicoverzekering maar een tijdelijke verzekering. Een uitvaartverzekering is een levenslange verzekering. Lees hier meer over onze uitvaartverzekering.
Wat gebeurt er als er een overlijden op een overlijdensrisicoverzekering is gemeld?

Wanneer een verzekerde op een geldige overlijdensrisicoverzekering is overleden, sturen wij de nabestaanden 10 werkdagen* na het melden van het overlijden een vragenformulier

Heeft DELA onvoldoende gegevens om een beslissing te nemen of bestaat er twijfel over de juistheid van de bij de aanvraag ontvangen gegevens? Dan wordt, voordat er een beslissing wordt genomen over de uitkering van de verzekering, het dossier voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van het Verbond van Verzekeraars (Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens). Hiervan worden nabestaanden altijd schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook bestaat de mogelijkheid dat DELA eerst nog extra informatie op vraagt bij de nabestaanden.

*Waarom pas 10 werkdagen na het melden van het overlijden?
Uit ervaring weet DELA dat de eerste dagen na de uitvaart vaak in het teken van ongeloof, verdriet en veel regelen staan. Een brief met daarbij een vragenformulier met vragen over de overledene komt dan zeker niet gelegen. Wensen nabestaanden het formulier eerder te ontvangen? Dan zorgt DELA ervoor dat dit direct wordt toegezonden. Hiervoor kunt u mailen naar claimafhandeling@dela.org.

Bereken de premie

Onze overlijdensrisicoverzekering heeft een scherpe premie. Ben je benieuwd hoeveel premie je per maand betaalt? Bereken dan je premie.

Chat met onze medewerkers

Chat met onze medewerkers