• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag
Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

Veelgestelde vragen over het DELA CoöperatiespaarPlan

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het CoöperatiespaarPlan, de spaarverzekering van DELA. De vragen zijn onderverdeeld in vragen over de verzekering, vragen over de distributiekosten en vragen over inleggen en extra storten.

Chat met onze medewerkers

Over het CoöperatiespaarPlan

Wat is het DELA CoöperatiespaarPlan?

Het DELA CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering en een mooie manier om geld opzij te zetten voor minimaal 10 jaar. U krijgt een vaste rente van 2,75%. U weet dus vooraf zeker wat u krijgt. Bovendien deelt u als lid van coöperatie DELA mee in de winstdeling. Er is geen minimuminleg en u bepaalt zelf hoe vaak u geld opzijzet. U kunt zelfs even stoppen als u dat wilt. Per kalenderjaar kunt u maximaal € 12.000 inleggen. Wilt u meerdere polissen afsluiten? Dan geldt dit bedrag voor al uw polissen bij elkaar. Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten. Overlijdt de verzekerde voor het einde van de afgesproken looptijd? Dan ontvangt degene voor wie u geld opzij zet het bedrag tot dan toe plus 10% extra.

Is er een maximale leeftijd waarop iemand kan beginnen met een CoöperatiespaarPlan?
Iedereen die in Nederland woont kan een DELA CoöperatiespaarPlan afsluiten. Wel geldt er een maximumleeftijd voor de persoon die als verzekerde op de polis staat. Deze moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kunt u dus tot uiterlijk 1 dag vóór uw 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld.
Wat is het verschil met een spaarrekening of depositorekening bij de bank?
Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering. U zet voor langere tijd geld opzij tegen een vaste rente plus jaarlijks kans op meer door winstdeling. Er is geen minimuminleg en u bepaalt zelf hoe vaak u geld opzijzet. U kunt zelfs even stoppen als u dat wilt. Per kalenderjaar kunt u maximaal € 12.000 inleggen. Wilt u meerdere polissen afsluiten? Dan geldt dit bedrag voor al uw polissen bij elkaar. Overlijdt de verzekerde dan ontvangt degene voor wie u geld opzijzet het saldo plus 10% extra als de verzekerde overlijdt voor het einde van de afgesproken looptijd. Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt afkopen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten.

Bij een normale spaarrekening kunt u wel zonder kosten geld storten en opnemen. U krijgt echter geen vaste rente, maar een variabele rente. Deze kan elke dag veranderen. Daardoor weet u niet vooraf waar u aan toe bent. Bij een deposito weet u dit vaak wel, maar u moet vaak wel een hoog bedrag inleggen om mee te doen. En wilt u uw geld tussentijds opnemen? Dan mag dit niet of er zijn soms hoge opnamekosten. Ook geldt de rente op spaar- en depositorekeningen vaak tot een bepaald saldo.

Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.
DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel. Lees meer over de nationale opvangregeling.
Heeft het DELA CoöperatiespaarPlan een en bloc clausule? En wat houdt deze in?
Het DELA CoöperatiespaarPlan heeft een en bloc clausule. Dat betekent dat wij uw spaarverzekering kunnen aanpassen. Wij mogen de garantierente, de kosten en de voorwaarden van het DELA CoöperatiespaarPlan veranderen. Veranderingen aanbrengen, doen wij natuurlijk niet zomaar. We doen dit alleen als het echt nodig is en in overleg met onze leden, met u dus. Dit gebeurt in de Algemene Vergadering via een ledenbesluit. De leden van DELA hebben dus altijd het laatste woord. Veranderen we iets? Dan krijgt u vooraf een brief van ons.

Waarom en wanneer verandert DELA dan de spaarverzekering?
Alleen als het echt noodzakelijk is. Wanneer bijvoorbeeld de wet verandert of door ontwikkelingen in de maatschappij. DELA kijkt dan of zij nog in staat is om aan alle verplichtingen te voldoen in de huidige situatie. Lukt dat niet? Dan kan DELA in het belang van alle klanten de spaarverzekering veranderen. Ditzelfde geldt ook voor wijzigingen ten goede van de voorwaarden voor de spaarverzekering. De en bloc wordt dan gebruikt voor vernieuwing en verbetering van de spaarverzekering voor iedereen, alle polishouders. Als organisatie bewaken we het collectieve belang van de leden. En we geven de leden de laatste stem.
Wat zijn de financiële gevolgen voor ouders bij spaarverzekering voor een kleinkind?

Als een grootouder een spaarverzekering afsluit voor een minderjarig kleinkind kan dat ook financiële gevolgen hebben voor de ouder(s) van het kleinkind. De waarde van de spaarverzekering telt namelijk mee bij het vermogen van de ouder(s).
Dit geldt voor de vermogensrendementsheffing* en voor een aantal financiële regelingen waarbij gekeken wordt naar het vermogen van de ouders. Zoals bijvoorbeeld huurtoeslag of bijstand. Dit is niet zo als een grootouder op eigen naam geld opzij zet voor zijn kleinkind. Misschien wilt u liever zelf het geld beheren? Dat kan ook. Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice.

*De belasting die de ouder betaalt over zijn bezittingen (min schulden) in belastingbox 3 boven het bedrag van de vrijstelling.

Valt het DELA CoöperatiespaarPlan onder het depositogarantiestelsel?
Nee, het depositogarantiestelsel geldt niet voor het CoöperatiespaarPlan. DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel.
Wat houdt de nationale opvangregeling in?
De nationale opvangregeling is ontworpen door De Nederlandsche Bank in overleg met het Verbond van Verzekeraars. Deze opvangregeling is een preventieve maatregel die tot doel heeft om faillissement te voorkomen. De regeling is gericht op de continuïteit van de verzekeringsportefeuille. Met de inzet van een tijdelijke maatregel wordt geprobeerd om de portefeuille weer gezond te maken. Alles wordt in het werk gesteld om de belangen van verzekerden te beschermen. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel.
Wat is mijn rente?
U krijgt bij het DELA CoöperatiespaarPlan een vaste rente van 2,75%.
Is mijn geld opneembaar?
Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering voor de langere termijn. Dit maakt dat DELA dit geld voor langere tijd kan beleggen. Zo maken we meer rendement. U kunt dan ook tussentijds geen geld opnemen. U kunt wel uw verzekering beëindigen. Dan ontvangt u het saldo in uw verzekering minus een boete van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij uw volledige saldo uit zonder boete.
Wat als de rente gaat stijgen? Stijgt mijn rente dan mee?
De vaste rente blijft over de hele looptijd hetzelfde. Als de rente stijgt, is dit natuurlijk ook goed voor de vooruitzichten van DELA op de lange termijn. Dit kunt u dan eventueel terugzien in de hoogte van de winstdeling. Daardoor stijgt uw totale rendement.
Kan het DELA CoöperatiespaarPlan een negatieve invloed hebben op de winstdeling van het DELA UitvaartPlan en daarmee op de toekomstige premie-ontwikkeling van het UitvaartPlan?
Deze vraag is alleen goed te beantwoorden als we dieper ingaan op de manier hoe de winstdeling voor beide verzekeringen tot stand komt. Net als het UitvaartPlan is DELA CoöperatiespaarPlan een verzekering van DELA Natura Uitvaartverzekeringen NV.

De leden bepalen zelf
Beide verzekeringen delen mee in de winst van Coöperatie DELA. Of en hoeveel winst er jaarlijks per polis wordt uitgedeeld, bepalen de leden uiteindelijk zelf in de Algemene Vergadering (zeg maar onze ledenvergadering).

Geld dat DELA niet direct nodig heeft om uitkeringen te doen of om kosten van te betalen, investeren wij in obligaties, vastgoed en aandelen. Het rendement dat hieruit voortkomt, gebruiken we om de verzekeringsafspraken waar te maken, winstuitkering te doen en met wat er daarna overblijft, versterken wij ons eigen vermogen.

Winstdeling bij het DELA UitvaartPlan
Het UitvaartPlan is een waardevaste verzekering. En dat is maar goed ook. De uitvaartkosten stijgen al jarenlang harder dan het algemene prijspeil in Nederland. Zonder aanpassing van de verzekering aan stijgende uitvaartkosten kunnen al snel alle uitvaartwensen niet meer goed worden ingevuld.

Een verhoging van de verzekerde waarde kost natuurlijk geld. DELA wil echter de noodzakelijke premiestijging voor het waardevast houden van de verzekering voor haar leden beperken.

Doelstelling is dan ook om de premie nooit harder te laten stijgen dan het percentage waarmee de verzekering wordt verhoogd (het verzekerde bedrag gaat omhoog). Daar lijkt geen voordeel voor de klant in te zitten. Toch is dat er wel want eigenlijk zou de premieverhoging voor rekening van de klant nog hoger moeten zijn.

Want hij moet eigenlijk inhaalpremie betalen over de jaren vóór verhoging van de verzekerde waarde. Een uitvaartverzekering bouwt namelijk waarde op over de lange termijn. Over de achterliggende periode is in feite te weinig premie betaald, want voor een lager verzekerd bedrag, dan nu nodig is.

Een verzekeringnemer van het UitvaartPlan betaalt dus wel de premie voor het hogere verzekerde bedrag naar de toekomst. Maar geen inhaalpremie voor de periode vanaf de start van de verzekering tot aan de premieaanpassing. DELA streeft er naar om deze inhaalpremie te betalen uit de winstdeling. De afgelopen 51 jaren is ons dit 49 keer gelukt.

Winstdeling gebruiken we dus om de toekomstige premiestijging laag te houden. Maken we in een jaar meer winst, dan voegen we dit toe aan het eigen vermogen. Is onze winst hiervoor in enig jaar onvoldoende dan passen we het verschil bij uit ons eigen vermogen. Uiteraard als we die ruimte hebben en de Algemene Vergadering hier akkoord voor geeft.

Tot zover de winstdeling voor het DELA UitvaartPlan.

Winstdeling bij DELA CoöperatiespaarPlan

DELA CoöperatiespaarPlan is onze nieuwe verzekering, geïntroduceerd in november 2011. Het geld dat klanten in het CoöperatiespaarPlan inleggen investeren wij na kosteninhouding in onze mix van obligaties, vastgoed en aandelen. Met het rendement dat wij hierop maken, betalen we de garantierente. En na kostenverrekening en een winstbijdrage voor DELA keren we hiervan ook de winstdeling uit.

Als DELA een voorzichtig tot normaal rendement behaalt, dan draagt het CoöperatiespaarPlan bij aan de winst en dus het eigen vermogen van DELA. De kans dat DELA de winstdeling op het UitvaartPlan kan blijven doen wordt daardoor groter. Valt ons rendement tegen, dan is er anders dan bij het UitvaartPlan geen winstdeling beschikbaar voor de polissen van DELA CoöperatiespaarPlan. Voor de winstdeling van het CoöperatiespaarPlan spreken wij niet ons eigen vermogen aan. Uiteraard tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, want die heeft het laatste woord.

Mocht ons rendement helemaal tegenvallen en zelfs meerdere jaren negatief zijn, dan krijgen klanten geen winstdeling. In dat geval moet DELA haar eigen vermogen aanspreken om de garantierente te kunnen betalen en een gedeelte van de kosten. In dit scenario heeft het CoöperatiespaarPlan pas een negatieve uitwerking op de kans op winstdeling voor het UitvaartPlan.

Omdat DELA één van de meest solvabele levensverzekaars van Nederland is en DELA CoöperatiespaarPlan pas is gestart - er zijn nog maar heel weinig polissen in verhouding tot de hele grote portefeuille van het UitvaartPlan - duurt het zelfs bij aanhoudend negatieve resultaten nog vele jaren voordat het CoöperatiespaarPlan een materieel effect heeft op het eigen vermogen van de Coöperatie. En dus op de kans op winstdeling voor de ruim 1,3 miljoen polissen van het DELA UitvaartPlan.
Kan ik de spaarverzekering tussentijds beëindigen?
De minimum looptijd van het CoöperatiespaarPlan. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt afkopen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten. Meer informatie over het beëindigen van uw spaarverzekering.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?

Ja, voor het DELA CoöperatiespaarPlan is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten leest u meer hierover.

Wilt u het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van u nodig:

 1. Brief met handtekening met daarin uw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij uw polisnummer;
 2. Kopie van uw identiteitsbewijs;
 3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar u het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur uw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij uw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: u kunt ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.

Bij de belangrijke documenten staat een logo van de verzekeringskaart. Wat is een verzekeringskaart?

Met een verzekeringskaart ziet u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Op de digitale kaarten is met iconen – en waar nodig een korte toelichting – weergegeven wat wel en niet gedekt is. Zo kunt u eenvoudig de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. De verzekeringskaarten van het DELA CoöperatiespaarPlan zijn opgezet volgens het format van het Verbond van Verzekeraars. Bekijk de animatiefilm over verzekeringskaarten.

Over de distributiekosten

Wat zijn distributiekosten?

Distributiekosten zijn administratieve kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze brengen we apart bij u in rekening. We verrekenen ze niet met winstdeling of uw inleg.

Waar kan ik mijn distributiekosten terugvinden?

Bij de aanvraag van uw spaarverzekering ging u akkoord met de bijbehorende distributiekosten. Deze zijn daarna vastgelegd op uw polis en de bijbehorende ‘Bijlage Rendement & Kosten’.

Wat zijn de kosten als u het DELA CoöperatiespaarPlan via dela.nl afsluit?

Een spaarverzekering brengt kosten met zich mee. Deze kosten gaan nooit van uw inleg of de netto vaste rente van 2,75% af.

Eerste kosten
De eerste kosten zijn kosten die we maken voor het aanbieden, afsluiten en administreren van uw spaarverzekering. Deze zijn verdeeld in twee soorten:
 • Wat zijn distributiekosten?
  Distributiekosten zijn administratieve kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze brengen we apart bij u in rekening. We verrekenen ze niet met winstdeling of uw inleg.
 • De overige eerste kosten
  De overige eerste kosten (informatieverstrekking, verkoop en administratie) worden bij voldoende winstdeling ingehouden op het bedrag dat voor winstdeling beschikbaar is. Is er in een jaar geen of onvoldoende winstdeling? Dan neemt DELA de overige eerste kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.
Doorlopende kosten
Doorlopende kosten zijn de kosten die we maken voor de administratie, het beheer en onze dienstverlening tijdens de looptijd van uw spaarverzekering. Deze verrekenen we tijdens de looptijd van uw verzekering met u. De doorlopende kosten bedragen 1,1% per jaar. Deze kosten worden bij voldoende winstdeling ingehouden op de winstdeling. Bij geen of onvoldoende winstdeling neemt DELA de doorlopende kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.

Garantiekosten
De kosten voor het garanderen van de rente zijn 0,66% per jaar en houden we in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Is er geen of minder winstdeling dan neemt DELA de garantiekosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.

Kosten voor de extra uitkering bij overlijden
Overlijdt de verzekerde voor de einddatum? Dan betalen wij het saldo van uw spaarverzekering uit met het bedrag van de winstdeling waarop u nog recht had. Plus 10% extra. Hiervoor rekenen we een risicopremie van 0,06% per jaar over het saldo van de spaarverzekering. Om er voor te zorgen dat u gegarandeerd 2,75% netto rente per jaar overhoudt, krijgt u van DELA daarom een bruto vaste rente van 2,81%.

Kosten bij beëindiging van de polis
U betaalt afkoopkosten als u uw spaarverzekering beëindigt voordat de einddatum is bereikt. Deze bedragen € 150. De afkoopkosten zijn echter nooit hoger dan uw saldo. U betaalt geen afkoopkosten als u na 10 jaar na de ingangsdatum de polis afkoopt.

Kosten van wijzigingen
Wit u een wijziging doorvoeren op uw polis? Dat kan. U betaalt dan geen advies- en distributiekosten, behalve als u de verzekeringnemer op de polis wilt wijzigen. Dan zijn wij verplicht daar distributiekosten voor te rekenen. En ook advieskosten als u hierbij door de adviseur van coöperatie DELA bent geadviseerd.

Wijzigingen die u via MijnDELA doorvoert zijn altijd gratis. Dat geldt ook voor wijzigingen die u niet zelf kan doorvoeren via MijnDELA en waarvoor u dus onze klantenservice inschakelt. U betaalt dus geen wijzigingskosten. Let op! Voor wijzigingen die u zelf via MijnDELA kunt uitvoeren maar waarvoor u toch onze Klantenservice inschakelt, kunnen wij in de toekomst wijzigingskosten gaan rekenen. Vooralsnog is dit gratis.
Wat zijn de kosten als u het DELA CoöperatiespaarPlan via een adviseur van DELA afsluit?

Een spaarverzekering brengt kosten met zich mee. Deze kosten gaan nooit van uw inleg of de netto vaste rente van 2,75% af.

Eerste kosten
De eerste kosten zijn kosten die we maken voor het aanbieden, afsluiten en administreren van uw spaarverzekering. Deze zijn verdeeld in twee soorten:
 • Advies- en distributiekosten
  Advieskosten zijn kosten voor het financieel advies dat u van een adviseur van coöperatie DELA krijgt. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Wij zijn wettelijk verplicht de advies- en distributiekosten apart bij u in rekening te brengen. Deze bedragen neemt de adviseur met u door. U vindt de hoogte van de advies- en distributiekosten ook in het kostenoverzicht.
 • De overige eerste kosten
  De overige eerste kosten (informatieverstrekking, verkoop en administratie) worden bij voldoende winstdeling ingehouden op het bedrag dat voor winstdeling beschikbaar is. Is er in een jaar geen of onvoldoende winstdeling? Dan neemt DELA de overige eerste kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.
Doorlopende kosten
Doorlopende kosten zijn de kosten die we maken voor de administratie, het beheer en onze dienstverlening tijdens de looptijd van uw spaarverzekering. Deze verrekenen we tijdens de looptijd van uw verzekering met u. De doorlopende kosten bedragen 1,1% per jaar. Deze kosten worden bij voldoende winstdeling ingehouden op de winstdeling. Bij geen of onvoldoende winstdeling neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.

Garantiekosten
De kosten voor het garanderen van de rente zijn 0,66% per jaar en houden we in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Is er geen of minder winstdeling dan neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.

Kosten voor de extra uitkering bij overlijden
Overlijdt de verzekerde voor de einddatum? Dan betalen wij het saldo van uw spaarverzekering uit met het bedrag van de winstdeling waarop u nog recht had. Plus 10% extra. Hiervoor rekenen we een risicopremie van 0,06% per jaar over het saldo van de spaarverzekering. Om er voor te zorgen dat u gegarandeerd 2,75% netto rente per jaar overhoudt, krijgt u van DELA daarom een bruto vaste rente van 2,81%.

Kosten bij beëindiging van de polis
U betaalt afkoopkosten als u uw spaarverzekering beëindigt voordat de einddatum is bereikt. Deze bedragen € 150. De afkoopkosten zijn echter nooit hoger dan uw saldo. U betaalt geen afkoopkosten als u na 10 jaar na de ingangsdatum de polis afkoopt.

Kosten van wijzigingen
Wit u een wijziging doorvoeren op uw polis? Dat kan. U betaalt dan geen advies- en distributiekosten, behalve als u de verzekeringnemer op de polis wilt wijzigen. Dan zijn wij verplicht daar distributiekosten voor te rekenen. En ook advieskosten als u hierbij door de adviseur van coöperatie DELA bent geadviseerd.

Wijzigingen die u via MijnDELA doorvoert zijn altijd gratis. Dat geldt ook voor wijzigingen die u niet zelf kan doorvoeren via MijnDELA en waarvoor u dus onze klantenservice inschakelt. U betaalt dus geen wijzigingskosten. Let op! Voor wijzigingen die u zelf via MijnDELA kunt uitvoeren maar waarvoor u toch onze Klantenservice inschakelt, kunnen wij in de toekomst wijzigingskosten gaan rekenen. Vooralsnog is dit gratis.
Wat zijn de kosten als u het DELA CoöperatiespaarPlan via uw onafhankelijk financieel adviseur afsluit?

Een spaarverzekering brengt kosten met zich mee. Deze kosten gaan nooit van uw inleg of de netto vaste rente van 2,75% af.

Vergoeding onafhankelijk financieel adviseur
Uw onafhankelijk financieel adviseur kan kosten rekenen voor zijn advies en overige dienstverlening. Uw adviseur ontvangt geen beloning van DELA. U moet dus zelf afspraken maken met uw adviseur over zijn verdiensten.

Eerste kosten
De eerste kosten zijn kosten die we maken voor het aanbieden, afsluiten en administreren van uw spaarverzekering. De eerste kosten worden bij voldoende winstdeling ingehouden op het bedrag dat voor winstdeling beschikbaar is. Is er in een jaar geen of onvoldoende winstdeling? Dan neemt DELA de overige eerste kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.

Doorlopende kosten
Doorlopende kosten zijn de kosten die we maken voor de administratie, het beheer en onze dienstverlening tijdens de looptijd van uw spaarverzekering. Deze verrekenen we tijdens de looptijd van uw verzekering met u. De doorlopende kosten bedragen 1% per jaar. Deze kosten worden bij voldoende winstdeling ingehouden op de winstdeling. Bij geen of onvoldoende winstdeling neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.

Garantiekosten
De kosten voor het garanderen van de rente zijn 0,66% per jaar en houden we in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Is er geen of minder winstdeling dan neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.

Kosten voor de extra uitkering bij overlijden
Overlijdt de verzekerde voor de einddatum? Dan betalen wij het saldo van uw spaarverzekering uit met het bedrag van de winstdeling waarop u nog recht had. Plus 10% extra. Hiervoor rekenen we een risicopremie van 0,06% per jaar over het saldo van de spaarverzekering. Om er voor te zorgen dat u gegarandeerd 2,75% netto rente per jaar overhoudt, krijgt u van DELA daarom een bruto vaste rente van 2,81%.

Kosten bij beëindiging van de polis
U betaalt afkoopkosten als u uw spaarverzekering beëindigt voordat de einddatum is bereikt. Deze bedragen € 150. De afkoopkosten zijn echter nooit hoger dan uw saldo. U betaalt geen afkoopkosten als u na 10 jaar na de ingangsdatum de polis afkoopt.

Kosten van wijzigingen
Wit u een wijziging doorvoeren op uw polis? Dat kan. Wijzigingen via MijnDELA zijn altijd gratis. Voor wijzigingen die u niet kunt doorvoeren in MijnDELA schakelt u de Klantenservice in. Ook dat is dan gratis. Let op! Voor wijzigingen die u zelf via MijnDELA kunt uitvoeren maar waarvoor u toch onze Klantenservice inschakelt, kunnen wij in de toekomst wijzigingskosten gaan rekenen. Vooralsnog is dit gratis.
Waarom heb ik op verschillende polissen ook verschillende bedragen aan distributiekosten staan?

Distributiekosten kunnen per polis verschillen. Dit heeft meerdere oorzaken:

 • Manier van afsluiten: Als u een polis via internet afsluit dan zijn de distributiekosten anders dan dat u een polis afsluit via de Klantenservice.
 • Periode waarin u de polis heeft afgesloten: DELA kijkt regelmatig naar de kostprijsberekening van een product. Hier vallen distributiekosten onder. Als u een polis in 2014 heeft afgesloten dan zijn de distributiekosten anders dan bij een polis die in 2015 is afgesloten.
Wat gebeurt er met de distributiekosten als ik mijn polis voortijdig beëindig?

De distributiekosten moeten altijd betaald worden. Ineens of in tien keer. Als u uw verzekering voortijdig beëindigt, dan halen wij dit restbedrag van het saldo van uw spaarverzekering af. Het bedrag wat dan overblijft, keren we aan u uit.

Ik kan voor de betaling van mijn distributiekosten kiezen voor een AcceptEmail. Wat is een AcceptEmail?

Een AcceptEmail is een digitale acceptgiro die u per e-mail ontvangt. Lees hier meer over AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Vanuit de e-mail kunt u rechtstreeks met bijvoorbeeld iDeal betalen. Tijdens het betalen is het altijd duidelijk wie de begunstigde is en aan wie u welk bedrag betaalt. De gekleurde status laat zien of u al betaald heeft. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost niets.

 

Ik heb een email over mijn betaling via AcceptEmail ontvangen. Is dit een e-mail van coöperatie DELA?

U ontvangt voortaan e-mails van coöperatie DELA over uw betalingen en betalingsachterstanden via AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost niets.

 

Inleggen en extra storten

Kan ik inleggen via mijn buitenlandse bankrekening?
Ja dat is mogelijk. DELA incasseert vanaf alle IBAN-rekeningnummers.
Maakt u zelf de inleg over via acceptgiro of via internetbankieren? Ook dat kan vanaf alle IBAN-rekeningnummers. U kunt dit overmaken (onder vermelding van uw polisnummer) naar NL56RABO0303577037 en BIC-code: RABONL2U.
Hoeveel moet ik minimaal inleggen, hoeveel mag ik maximaal inleggen?
U kunt inleggen vanaf € 0,01. Er geldt een maximum voor uw inleg bij het DELA CoöperatiespaarPlan. De maximale inleg is € 12.000 per verzekering per kalenderjaar. Heeft u meer dan één CoöperatiespaarPlan? Dan geldt het inlegmaximum van € 12.000 voor al deze verzekeringen bij elkaar.
Wanneer vindt automatische incasso plaats?

Heeft u gekozen voor automatische incasso bij uw aanvraag van het Dela CoöperatiespaarPlan? Dan vindt de eerste automatische incasso plaats op de ingangsdatum. Daaropvolgende incasso's vinden plaats op dezelfde dag van een maand, afhankelijk van de door u gekozen inlegtermijn.

Voorbeeld: u heeft gekozen voor ingangsdatum 5 maart. Als u maandelijks inlegt, is de eerstvolgende incassodatum 5 april, daarna 5 mei, etc.
Heeft u gekozen voor een inlegtermijn van een kwartaal en de ingangsdatum is 5 maart? Dan is de eerstvolgende incassodatum 5 juni, daarna 5 september etc.

Naar welk rekeningnummer kan ik mijn extra storting overmaken?
DELA heeft sinds augustus 2015 een andere huisbankier: De Rabobank.
U kunt de extra storting (onder vermelding van uw polisnummer) voor uw spaarverzekering overmaken naar: NL56RABO0303577037

Ik wil graag een extra inleg doen in mijn DELA CoöperatiespaarPlan, hoe werkt dit?

Er zijn verschillende manieren om een extra inleg te kunnen doen.

 • In uw Mijn DELA account kunt u via iDeal geld overmaken naar uw spaarverzekering. Doe dit onder vermelding van uw polisnummer.
 • Via internetbankieren. U gebruikt dan het IBAN nummer van DELA NL56RABO0303577037 en vermeldt in de omschrijving uw polisnummer.
 • U kunt ook een acceptgiro aanvragen via uw Mijn DELA account.
 • Voor het doen van een extra inleg kunt u ook bellen naar onze Klantenservice op telefoonnummer 040 260 15 00, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur.

U mag per kalenderjaar tot een maximum van € 12.000 inleggen op al uw polissen van het DELA CoöperatiespaarPlan bij elkaar.

Kan ik mijn inleg wijzigen?
Ja, u kunt altijd uw inleg en de manier waarop u inlegt veranderen. U kunt minder of meer inleggen. Vaker inleggen of juist minder vaak, tot het maximum van € 12.000 per kalenderjaar. U kunt een tijdje stoppen met inleggen. Dat doet u allemaal online via www.dela.nl/mijndela. Of door even te bellen onze Klantenservice. Het telefoonnummer is 040 260 15 00. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar spaarplan@dela.org.