• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over medische acceptatie

Chat met onze medewerkers

Medische acceptatie

Waarom hanteert coöperatie DELA een acceptatiebeleid?

We willen er zijn voor onze leden en we willen dat zoveel mogelijk mensen lid worden voor de coöperatie om zo de kracht van de coöperatie te laten groeien. Maar DELA heeft ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook blijft.

In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Bijvoorbeeld het risico op een verkeersongeval of het ontstaan van een ziekte nadat de verzekering is afgesloten.

De risico’s die niet in de basis verzekering zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat u een verzekering afsluit. Wanneer bij de beoordeling toch blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden u verzekerd kunt worden.
Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?
Naast de risico’s die in de basispremie zijn gedekt, zijn er extra risico’s waardoor de levensverwachting gemiddeld genomen afneemt. Denk daarbij aan risico’s die gepaard kunnen gaan met een ziekte of aandoening die u op het moment van afsluiten van de verzekering al heeft. Om deze risico’s te kunnen bepalen, vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiermee voldoet coöperatie DELA aan de onderzoeksplicht en u voldoet aan uw mededelingsplicht.
Bij een verhoogd risico zijn er twee mogelijkheden:
  • U betaalt meer premie
  • U kunt niet worden verzekerd en ontvangt een afwijzing
U krijgt van ons altijd uitleg over het hoe en waarom van een premieverhoging of afwijzing.

Is het risico niet verhoogd? Dan ontvangt u van ons zonder tegenbericht uw polis.

 

 

Wanneer moet ik gekeurd worden?
Voor een DELA UitvaartPlan hoeft u geen medische keuring te ondergaan.

Voor een overlijdensrisicoverzekering kan dit wel voorkomen. Dit is afhankelijk van het bedrag dat u wilt verzekeren. Bij beoordeling wordt ook gekeken naar overlijdensrisicoverzekeringen die u in de afgelopen drie jaar heeft afgesloten bij andere Nederlandse verzekeraars. Als het totale verzekerde bedrag meer dan € 360.000 bedraagt, moet u een keuring ondergaan. De verzekeraar dekt dan een groter risico en wil het risico bij het aangaan van de verzekering zo gedetailleerd mogelijk bepalen.

Meditel voert de keuringen voor coöperatie DELA uit. Zij nemen contact met u op voor een afspraak.
Download de folder voor meer informatie over keuringen (.pdf)
In mijn familie komt een erfelijke ziekte voor, maar ik lijd (nog) niet aan de ziekte. Moet ik dat dan melden aan de verzekeraar?
Voor levensverzekeringen met een verzekerd bedrag tot € 268.125 (dit bedrag wordt de vragengrens genoemd) vragen verzekeraars u niet naar erfelijke ziektes in de familie of naar erfelijkheidsonderzoeken die u heeft ondergaan.

Vraagt u een verzekerd kapitaal aan boven de vragengrens? Dan mag de verzekeraar vragen naar erfelijke ziektes in uw familie en naar uitkomsten van erfelijkheidsonderzoek.

Let op!
Bent u erfelijk belast met een aandoening en heeft u uit voorzorg een operatie ondergaan? Of gebruikt u medicijnen ter voorkoming van gezondheidsproblemen wegens een erfelijke aandoening? Dan bent u zowel onder als boven de vragengrens verplicht dit te melden.

Zie de folder Verzekeren en erfelijkheid voor meer informatie.

Zijn er naast medische risico’s ook andere risico’s die beoordeeld worden?

Ja, ook uw beroep, hobby of reisgedrag kan een bovengemiddeld risico vormen. Deze risico’s worden meegewogen bij de beoordeling van uw aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering, het DELA LeefdoorPlan.

 

 

Wie beoordeelt mijn medische informatie?
Speciaal opgeleide medisch acceptanten beoordelen uw medische informatie. Zij staan onder leiding van een ervaren medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts. Elke verzekeringsmaatschappij die overlijdensverzekeringen aanbiedt, is verplicht een medisch adviseur in dienst te hebben. De medisch adviseur is eindverantwoordelijk voor de medische acceptatie.Wat kan de uitkomst van medische acceptatie zijn?
De uitkomst kan zijn:
  • Uw risico is gemiddeld. U krijgt de verzekering. U ontvangt zonder verder bericht uw polis.
  • Uw risico is verhoogd. U krijgt de verzekering tegen een verhoogde premie. U ontvangt van ons een brief met daarin uw nieuwe premie en een brief met uitleg waarom uw premie wordt verhoogd. Gaat u akkoord, dan hoeft u niets te doen. Wij maken twee weken na het versturen van de brieven uw polis in orde en sturen deze naar u toe. Wilt u uw aanvraag aanpassen of annuleren neem dan contact op met onze Klantenservice 040 260 16 36.
    Heeft u het vrij te besteden bedrag of de Geldverzekering verhoogd? Of is er een persoon bijgeschreven op de polis? Dan ontvangt u direct uw nieuwe polis. Bent u het niet eens met uw nieuwe premie? Dan kunt u binnen 30 dagen de wijziging annuleren. Voor meer gegevens zie uw nieuwe polisblad.
  • Uw risico is te hoog. Het is niet mogelijk om een verzekering te sluiten bij DELA. U ontvangt van ons een brief met daarin het besluit over uw acceptatie en een brief met uitleg waarom u niet geaccepteerd kunt worden.
Hoe lang duurt het tot de beoordeling van mijn aanvraag is afgerond?

Er zijn diverse mogelijkheden:

Voor een DELA UitvaartPlan:

Online uw verzekering afsluiten

Sluit u via onze website uw verzekering af, dan vragen wij u tijdens de aanvraag twee gezondheidsvragen. U hoeft geen aparte gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u een van beide vragen met JA beantwoord? Dan ontvangt u binnen 15 werkdagen bericht.

Op een andere wijze uw verzekering afsluiten

Sluit u uw verzekering af via een aanvraagformulier op papier of via een verzekeringsadviseur? Dan moet u twee korte gezondheidsvragen beantwoorden. Beantwoordt u een of beide vragen met JA, dan ontvangt u via e-mail een link naar de beveiligde website van Meditel. Daar kunt u een gezondheidsverklaring invullen. Nadat u de gezondheidsverklaring en de bijbehorende akkoordverklaring heeft verstuurd, ontvangt u binnen 15 werkdagen bericht.

Voor een DELA LeefdoorPlan:

Wanneer de beoordeling van uw aanvraag direct afgerond kan worden:

Bij de aanvraag voor de verzekering beantwoordde u gezondheidsvragen. Hebt u deze met NEE beantwoord? Dan ontvangt u na vier werkdagen uw polis.

U heeft één of meer van de gezondheidsvragen met ja beantwoord en uw gezondheidsverklaring ingevuld:

Heeft de afdeling Medische acceptatie aan de hand van uw ingevulde gezondheidsverklaring voldoende gegevens om direct tot een akkoord te komen? Dan ontvangt u binnen zes werkdagen uw polis.

Heeft de afdeling Medische acceptatie aan de hand van uw ingevulde gezondheidsverklaring voldoende gegevens om direct tot een afwijkend acceptatieadvies te komen? Dan ontvangt u binnen zes werkdagen een brief met het besluit en een brief met een onderbouwing daarvan.

Wanneer de afdeling Medische acceptatie extra gegevens nodig heeft:

Als de afdeling Medische acceptatie na de beoordeling van uw ingevulde gezondheidsverklaring onvoldoende gegevens heeft om tot een passend acceptatieadvies te komen, duurt de afhandeling van uw aanvraag langer.

U ontvangt binnen zes werkdagen een aanvullende vragenlijst. Het kan zijn dat zij u daarin vragen om toestemming te geven voor het opvragen van gegevens bij uw arts. Na ontvangst wordt uw ingevulde aanvullende vragenlijst binnen vijf werkdagen beoordeeld door de afdeling Medische acceptatie.

Is het daarna nog nodig om gegevens bij uw arts op te vragen? Dit mag alleen met uw toestemming, hiervoor krijgt u van DELA eerst een machtiging. Deze machtiging vindt u in de aanvullende vragenlijst. Dan gebeurt dit de eerst volgende werkdag. U ontvangt daarover ter informatie een brief.

De gegevens van uw arts worden binnen twee werkdagen na ontvangst beoordeeld.

Wie kan mijn medische gegevens inzien?

Alleen de medisch adviseur en de medewerkers van de afdeling Medische Acceptatie kunnen uw medische gegevens inzien. Uw medische gegevens worden daarna bewaard in een archief dat alleen voor deze medewerkers toegankelijk is.

Uw medische gegevens worden niet gedeeld met andere verzekeringsmaatschappijen, tenzij u daar nadrukkelijk om vraagt.

Kan mijn aanvraag of polis opnieuw beoordeeld worden?
Ja, dat kan. Als u eerder tegen een verhoogde premie geaccepteerd bent of niet als verzekerde geaccepteerd bent, bestaat de mogelijkheid om een herbeoordeling aan te vragen nadat de termijn voor de afwijzing is verstreken of uw gezondheid vooruit is gegaan.

Het is mogelijk om een herbeoordeling van uw aanvraag of polis één keer per vijf jaar aan te vragen.

Om een herbeoordeling aan te vragen, stuurt u een e-mail naar medischdup@dela.org. Vermeld uw naam, geboortedatum, adresgegevens en uw polisnummer (indien van toepassing). U ontvangt dan een gezondheidsverklaring en eventueel een aanvullende vragenlijst.

Nadat u deze ingevuld hebt teruggestuurd, beoordeelt de afdeling Medische Acceptatie de gegevens en brengt opnieuw een acceptatieadvies uit.

Wat gebeurt er als mijn gezondheid verandert terwijl ik al verzekerd ben?
Niets.

Het acceptatiebesluit dat genomen is na de beoordeling van uw aanvraag geldt in principe voor de hele duur van de verzekering. Wanneer uw gezondheidssituatie verslechtert, blijft u dus gewoon verzekerd tegen de voorwaarden die bij het ontstaan van de verzekering golden.

Betaalt u een verhoogde premie en is uw gezondheid sinds het ontstaan van de verzekering verbeterd? Dan kan uw premie misschien verlaagd worden. U kunt daarvoor een herbeoordeling aanvragen. Hierover leest u meer onder het kopje ‘Kan mijn aanvraag of polis opnieuw beoordeeld worden?’

Wilt u uw verzekering verhogen? Dan bekijken wij uw gezondheid opnieuw. U krijgt dan nieuwe gezondheidsvragen en/of een nieuwe gezondheidsverklaring van ons toegezonden.

Waarom moet ik zelf contact opnemen na een wachttijd?
U kunt zelf het beste beslissen of u na afloop van de wachttijd toch een verzekering wilt aanvragen. Bovendien vindt niet iedereen het prettig als wij contact zoeken. Zeker niet als de medische situatie slechter is geworden in plaats van beter. Daarom vragen wij u om zelf contact met ons op te nemen als u dat wilt.