• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Gebruikersvoorwaarden herinneringsportaal

Laatst gewijzigd: 17 april 2020

Het herinneringsportaal (hierna: het portaal) heeft als doel informatie te delen rond de uitvaart en het betuigen van steun aan de nabestaanden en het delen van herinneringen.

Chat met onze medewerkers

Welke voorwaarden gelden voor deelname?

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van het portaal dat wordt aangeboden door Coöperatie DELA (hierna “DELA”).

Toepasselijkheid

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het portaal.
2. DELA kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en zal de actuele voorwaarden altijd plaatsen op het portaal.
3. Door het gebruik van het portaal, aanvaard je als Gebruiker van het portaal deze Gebruiksvoorwaarden. Hierdoor komt een overeenkomst tot stand tussen DELA en jou als Gebruiker.

Gebruik van het portaal

4. Het gebruik van het portaal is voor eigen rekening en risico.
5. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van het portaal toestemming van zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger.
6. Om van het portaal gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
7. DELA biedt de Gebruiker de mogelijkheid om op elk gewenst moment informatie in tekst of beeld op het portaal te plaatsen.
8. DELA mag een plaatsing van tekst of afbeelding weigeren of verwijderen. Bijvoorbeeld als deze tegen de wet ingaat, als deze discriminerend of beledigend is, als deze de privacy van anderen in gevaar brengt of als deze oproept tot strafbare feiten of ongepast is.
9. Als er iemand herkenbaar op het beeldmateriaal dat door de Gebruiker is geplaatst staat, dan gaat DELA ervan uit dat deze persoon het goed vindt dat het beeldmateriaal door de Gebruiker wordt gebruikt. Deze persoon kan altijd zelf via het portaal verzoeken het beeldmateriaal te verwijderen.

Aansprakelijkheid

10. DELA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie en voor eventuele (type-)fouten hierin en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
11. Wanneer het portaal niet juist functioneert, is DELA daarvoor niet verantwoordelijk. DELA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
12. Wanneer een inzending door problemen met de internetverbinding niet (juist) wordt geplaatst, is DELA hiervoor niet verantwoordelijk. DELA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
13. De Gebruiker vrijwaart DELA voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van het portaal.

Verwijderen van geplaatste gegevens

14. Indien je wenst dat gegevens worden verwijderd, dan kun je contact opnemen met DELA. DELA zorgt er vervolgens voor dat de geplaatste gegevens verwijderd worden van het portaal.

Omgaan met persoonsgegevens

15. Als je gebruik maakt van het portaal, dan is belangrijk dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Door gebruik te maken van het portaal ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt op de manier zoals opgenomen in de privacyverklaring.

Beëindigen van het portaal

16. Gebruikers die naar het redelijk oordeel van DELA misbruik maken van het portaal worden uitgesloten van deelname.
17. DELA kan op elk moment besluiten die diensten met betrekking tot het portaal en/of de mogelijkheid tot het gebruik ervan te beëindigen, zonder gehouden te kunnen worden tot enige vorm van schadevergoeding.

Toepasselijk recht

18. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19. De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten van de Gebruiker als consument.
20. Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.