• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Geschillencommissie

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben opgelost, ontstaat er een geschil. Dit geschil kunt u voorleggen aan onze Geschillencommissie.

Onafhankelijke geschillencommissie

Binnen onze klachtafhandeling is een doelstelling dat wij klachten naar volle tevredenheid op willen lossen. Helaas lukt ons dat niet altijd. Wij moeten dan onze klanten doorverwijzen naar één van de beroepsinstanties. Jaarlijks zijn dit weliswaar weinig klachten maar wij vinden het doorverwijzen niet passen bij onze coöperatie: van en voor elkaar. Klanten die ontevreden zijn en er met ons niet uitkomen, moeten de kans krijgen om hun verhaal te doen bij een vertegenwoordiging van leden van onze coöperatie. Met ingang van 14 januari 2012 heeft DELA een onafhankelijke Geschillencommissie. Deze leden zijn benoemd door de Algemene Vergadering en bestaat uit 4 betrokken leden van de coöperatie.

Doelstelling Geschillencommissie

De Geschillencommissie stelt klanten van DELA in de gelegenheid een geschil aan haar voor te leggen en brengt hierover een bindend advies uit aan het bestuur van DELA. Hiernaast adviseren zij gevraagd en ongevraagd het bestuur over de klachtenprocedure, het voorkomen van klachten en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoe werkt de Geschillencommissie?

Stap 1: De voorwaarden

U kunt een geschil per brief of e-mail indienen bij de ambtelijk secretaris. Binnen tien werkdagen ontvangt u een brief, waarin u leest of de Geschillencommissie het geschil in behandeling neemt. Een belangrijke voorwaarde is dat u de interne klachtenprocedure heeft doorlopen. Bovendien moet de Geschillencommissie bevoegd zijn. Als het geschil al is voorgelegd aan een beroepsinstantie, mag de Geschillencommissie geen uitspraak doen. De overige voorwaarden voor ontvankelijkheid staan beschreven in het reglement van de Geschillencommissie.
In de brief die u van de Geschillencommissie ontvangt, staat de datum waarop het geschil wordt behandeld.

Stap 2: De behandeling

De Geschillencommissie behandelt het geschil op basis van de beschikbare informatie. Is er meer informatie nodig? Dan kan zij u vragen om een toelichting.

Stap 3: De uitspraak

De Geschillencommissie neemt een beslissing en communiceert de uitspraak binnen 15 werkdagen nadat uw geschil is behandeld. Voor DELA is de uitspraak bindend.

Beroepsinstanties

Bent u het niet eens met de beslissing van de Geschillencommissie? Dan kunt u uw klacht sturen naar één van de onafhankelijke beroepsinstanties: KiFiD (verzekeren) of Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (uitvaartverzorging). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de rechter. Het is wel belangrijk dat u uw klacht binnen drie maanden na de uitspraak voorlegt bij de beroepsinstanties.

Adressen

Geschillencommissie DELA
T.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 77100
5600 TW Eindhoven
geschillencommissie@dela.org

Beroepsinstanties

 • Rechter
 • Klachten rondom uw verzekering
  KiFiD, Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG DEN HAAG
  www.kifid.nl
 • Klachten rondom een uitvaart die DELA voor u heeft verzorgd
  Stichting Klachtinstituut Uitvaartwezen
  Postbus 92
  5600 AB Eindhoven
  www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

Chat met onze medewerkers