• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen

Over mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dat kan een partner, ouder of kind zijn of een ander familielid, vriend of kennis. 

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. 

Is mantelzorg verplicht?

Mantelzorg is niet verplicht. Dat lijkt wel zo omdat bij indicatiestelling het begrip gebruikelijke zorg wordt hanteert. Dat is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar, bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor kinderen. Voor gebruikelijke zorg kun je geen professionele hulp krijgen, omdat van een inwonende, gezonde huisgenoot wordt verwacht dat deze de huishoudelijke taken op zich neemt. Het maakt daarbij niet uit of deze mantelzorger een baan heeft of niet. 

Voor persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, etc) kan professionele zorg worden aangevraagd als de zorg langer dan drie maanden nodig is. Professionele zorg is zorg die deskundigheid vraagt en waarvoor iemand een opleiding heeft gevolgd. De zorg wordt tegen betaling verricht en uitgevoerd. 

Wat is een keukentafelgesprek?

In een keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de WMO en/of Jeugdwet. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met jouw hulp als mantelzorger en waar de gemeente moet ondersteunen. Het gaat niet om medische zorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen met de samenleving. Het keukentafelgesprek vindt niet altijd bij jou thuis plaats. Het kan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een wijkcentrum of gemeentehuis. Of soms telefonisch of schriftelijk. 

Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis?

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. Voor verpleging en verzorging heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Een wijkverpleegkundige bekijkt samen met jou welke zorg je precies nodig hebt. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. 

Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura (zin)?

Met een persoonsgebonden budget bepaal je zelf wie je zorgverlener wordt. Bij zorg in natura zijn er contracten gesloten met zorgaanbieders en zij bepalen hoe je de zorg krijgt waar je recht op hebt. 

Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als je een pgb hebt en verschillende soorten zorg nodig hebt. 

Ik ben het niet eens met het besluit van de gemeente. Wat kan ik doen?

Het is verstandig om eerst contact te zoeken met de gemeente over het besluit. Mocht dat voor jou niet tot voldoende resultaat leiden, dan kun je alsnog bezwaar maken. Je moet dan binnen zes weken na ontvangst van het besluit, bezwaar maken bij de gemeente.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de aanpassing van mijn huis?

Je kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen. Je moet hiervoor zijn bij de afdeling die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitvoert. Aan de hand van een keukentafelgesprek bepaalt de gemeente of je in aanmerking komt voor een vergoeding. Dit heet een indicatie. Het is belangrijk dat je eerst een positieve indicatie hebt gekregen, voordat je begint met de aanpassing van je huis. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een vergoeding te krijgen voor aanpassingen die je al hebt aangebracht. 

Wat is vervangende zorg of respijtzorg?

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Respijtzorg kent vele vormen. Bijvoorbeeld dagopvang of verblijf in een logeerhuis. Respijtzorg wordt uitgevoerd door een vrijwilliger of beroepskracht.

Mochten er kosten aan verbonden zijn dan kan een mantelzorger mogelijk een vergoeding krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg (alleen bij een pgb), de zorgverzekeraar, de jeugdwet of vanuit het persoonsgebonden budget. 

Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg?

De hulp en zorg die wordt gegeven door vrijwilligers maar ook door mantelzorgers, wordt ook wel informele zorg genoemd. Hoewel zorgvrijwilligers en mantelzorgers onbetaald hulp geven, is er wel degelijk een verschil. Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze. Mantelzorg overkomt je omdat je iemand in je directe omgeving zorg/hulp nodig heeft. 

Het CIZ wil geen indicatie stellen. Wat kan ik doen?

Als je intensieve, langdurige zorg nodig hebt (op grond van de Wet Langdurige Zorg), dan is het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) de organisatie die een indicatie stelt. Als het CIZ besluit om geen indicatie te stellen dan kan daartegen bezwaar gemaakt worden. Geen besluit is namelijk ook een besluit. 

Hoe vraag ik hulp of ondersteuning vanuit de WMO aan?

Wil je zelfstandig blijven wonen en heb je daarbij hulp nodig? Neem dan contact op met je gemeente. Een medewerker van de gemeente komt dan bij je langs. Samen kijken jullie naar de problemen en mogelijke oplossingen.

Voor welke hulp of ondersteuning WMO betaal ik een eigen bijdrage?

Voor alle vormen van hulp of ondersteuning vanuit de WMO mag de gemeente een eigen bijdrage aan jou vragen. 

Wij helpen je graag verder

Jouw situatie is uniek en er is (te) veel informatie die niet gemakkelijk is te vinden. De VoorelkaarDesk kijkt met je mee en helpt je verder. Jouw situatie, jouw mogelijkheden, jouw oplossing!

Chat met onze medewerkers

  • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur.