• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over het DELA LeefdoorPlan

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het DELA LeefdoorPlan, de overlijdensrisicoverzekering van DELA. De vragen zijn onderverdeeld in vragen over de verzekering en vragen over de premie.

Chat met onze medewerkers

Over het DELA LeefdoorPlan

Als DELA de tarieven aanpast, wordt mijn polis dan ook aangepast?

De bestaande polissen kunnen wij niet zomaar omzetten. Er zijn namelijk ook andere voorwaarden van toepassing. Bovendien kan het nieuwe tarief afhankelijk van de persoonlijke situatie lager, maar ook hoger zijn dan het vorige.

Oversluiten naar het nieuwe tarief?

Uw polis oversluiten naar het nieuwe tarief kan alleen als onderstaande gegevens gelijk blijven:
 • Resterende looptijd
 • Roken/niet roken
 • Het verzekerde kapitaal op dit moment
 • Kapitaalvariant

Wilt u weten of oversluiten voor u interessant is? Neemt u dan contact op met onze Klantenservice 040 260 16 36 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur) of met uw onafhankelijk adviseur.

Ik heb een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Hoe ziet mijn kapitaalverloop eruit?
Bekijk hier het kapitaalverloop van uw DELA LeefdoorPlan.
Wat houdt de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering in?
De begunstigde krijgt het geld dat de verzekering uitkeert. Vaak is de hypotheekverstrekker de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering. In dat geval is de verzekering verpand. Als u daarvoor kiest dan keert de verzekering dus uit aan de bank. Daarmee wordt de hypotheek dan (gedeeltelijk) afgelost. De hypotheeklasten worden zo lager of vallen helemaal weg. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het bedrag aan uw partner te laten uitkeren.
Bij welke voorvallen is overlijden van de verzekerde niet verzekerd?
In de volgende gevallen keren wij het verzekerd bedrag niet uit en stopt de verzekering:
 • Als een verzekerde in dienst van een ander land dan Nederland overlijdt tijdens of door oorlogshandelingen of door handelingen die gelijk zijn aan oorlogshandelingen.
 • Als een verzekerde overlijdt door zelfdoding of een poging daartoe. Dit geldt niet als twee jaar achter elkaar de volledige premie is betaald en de dekking direct voor het overlijden twee jaar onafgebroken heeft gelopen.
 • Als de verzekerde overlijdt door opzet (ook voorwaardelijk opzet) of schuld van de begunstigde en de rechter heeft dit zo bepaald. Dit geldt niet als de rechter de daad rechtvaardigt. Of als het gaat om euthanasie.
 • Als de verzekerde overlijdt door of als gevolg van atoomkernreacties. Het maakt daarbij niet uit hoe deze zijn ontstaan.
Ik wil een overlijdensrisicoverzekering bij mijn hypotheek. Hoe regel ik dat?
Het DELA LeefdoorPlan kan ook worden gekoppeld aan uw hypotheek. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner in het huis kan blijven wonen. In dit geval wordt een deel van de hypotheek na het overlijden afgelost aan de geldverstrekker.
Is het mogelijk om het DELA LeefdoorPlan op te zeggen?

Uw overlijdensrisicoverzekering stopzetten kan. Lees meer informatie over het stopzetten van uw DELA LeefdoorPlan.

Ik heb een overlijdensrisicoverzekering bij DELA. Wat zijn de fiscale gevolgen daarvan?

Tijdens de looptijd van de verzekering

De premies van een overlijdensrisicoverzekering kunt u niet aftrekken bij uw inkomstenbelasting.

Uitkering bij overlijden

Over een uitkering betaalt de ontvanger geen inkomstenbelasting in box 1. Wel is het mogelijk dat de ontvanger erfbelasting moet betalen. Partners die samenwonen op basis van partnerschapsvoorwaarden of die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, kunnen mogelijk zo erfbelasting voorkomen. Dat kan door de premie van de dekking op het leven van de ander te betalen. Dat heet kruislings verzekeren. Zijn er twee verzekerden op eenzelfde dekking? Kiest u dan voor premiesplitsing. Daardoor kan de ene partner weer de premie van de dekking op het leven van de ander betalen. Zo voorkomt u heffing van erfbelasting. U kunt via deze manier helaas geen erfbelasting voorkomen wanneer u gehuwd of samenwonend bent op basis van gemeenschap van goederen.

Vooruitkering bij leven

Als u gebruik maakt van de vooruitkering bij leven is het verstandig om een adviseur te vragen naar een advies over uw specifieke situatie. Ook de situatie van de ontvanger van de uitkering kan dan worden meegenomen.

Lees meer informatie over erfbelasting.
Heeft roken invloed op de premie?

Voor personen die niet roken, hebben wij een lager niet-rokentarief. U heeft recht op het niet-rokentarief als de verzekerde niet rookt en minimaal 24 maanden direct hiervoor niet heeft gerookt. Wij stellen het gebruik van nicotine houdende middelen gelijk aan roken. Denk bijvoorbeeld aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom en elektronische sigaretten.

Tussentijds stoppen met roken

Stopt u tijdens de duur van de verzekering met roken? En heeft u dat minimaal 24 maanden volgehouden? Dan kunt u ook gebruik maken van het lagere niet-roken tarief. Daarvoor is een schriftelijke verklaring nodig dat de verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor niet-roken. Een formulier hiervoor kunt u bij DELA opvragen.

Tussentijds beginnen met roken

Als de verzekerde (opnieuw) begint met roken of met het gebruik van nicotinehoudende middelen, zijn u en de verzekerde verplicht dit direct aan ons te melden. Vanaf dat moment geldt het rokentarief. Het is belangrijk dat u een verandering van het rookgedrag op tijd en schriftelijk aan ons meldt. Een onjuiste niet-rokenpremie leidt tot een vermindering van een uitkering met 40% (algemene voorwaarden - artikel 8).

Wat wordt maximaal vergoed wanneer sprake is van herstelkosten?
Herstelkosten zijn kosten die een tussenpersoon maakt doordat een verzekeraar een fout heeft gemaakt. U kunt hiermee te maken krijgen wanneer u via een tussenpersoon een DELA verzekering heeft afgesloten. Per 1 januari 2013 mogen verzekeraars herstelkosten niet meer rechtstreeks aan een tussenpersoon vergoeden. Hiervoor heeft het Verbond van Verzekeraars een regeling ontwikkeld. De regeling komt er op neer dat wanneer er sprake is van herstelkosten, DELA deze rechtstreeks aan de klant betaalt. De klant kan hiermee vervolgens de rekening van de adviseur betalen. U ontvangt maximaal een vergoeding van € 300 voor herstelkosten.
Hoe kan ik het DELA LeefdoorPlan kruislings afsluiten?

Het kruislings afsluiten van het DELA LeefdoorPlan regelt u eenvoudig als volgt:

 • Sluit u elk apart een DELA LeefdoorPlan af voor het gewenste bedrag en de gewenste periode.
 • Stuur een e-mail naar leefdoorplan@dela.org met de mededeling dat u de verzekeringen kruislings wilt afsluiten. Geef in deze e-mail ook de namen en geboortedata door.
 • Na de verwerking en medische acceptatie ontvangt u de nieuwe polissen.

Hoe vraag ik premiesplitsing aan?

Premiesplitsing bij het DELA LeefdoorPlan regelt u eenvoudig als volgt:

 • U sluit via onze website een DELA LeefdoorPlan af waarop u en uw partner beide verzekerden zijn.
 • Stuur daarna een e-mail naar leefdoorplan@dela.org met de mededeling dat u premiesplitsing wilt toepassen. Geef in deze e-mail ook de namen en geboortedata door.
 • Na de verwerking en medische acceptatie ontvangt u de nieuwe polis.
Hoe werkt het met de afhandeling van de overlijdensrisicoverzekering?
Na de melding vragen wij u een akte van overlijden toe te sturen. Wat er daarna gebeurt, verschilt per situatie:
 • Is de polis verpand? Dan keren we uit aan de pandhouder (dit is in de meeste gevallen de bank)
 • Is de polis niet verpand? Dan keren we de uitkering uit aan de begunstigde(n) van de polis.
Ik heb mijn huis verkocht. Wat moet ik doen om mijn verpande DELA LeefdoorPlan te beëindigen?

Verpandingsclausule van de polis halen

Als uw polis verpand is aan de hypotheekverstrekker dan moet de hypotheekverstrekker schriftelijke toestemming geven om de verpandingsclausule van de polis te halen.

Het beëindigen van de verzekering

Opdracht voor het beëindigen van de verzekering kan alleen gegeven worden door de verzekeringnemer van de polis. Deze moet bij ons een schriftelijk getekend verzoek indienen. Wij beëindigen de verzekering pas nadat de polis niet meer is verpand.  
Als u het DELA LeefdoorPlan niet meer nodig heeft voor uw hypotheek, dan kunt u overwegen om deze verzekering toch door te laten lopen voor uw nabestaanden.

Kan ik de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering ook voor de uitvaart gebruiken?
Ja, maar een overlijdensrisicoverzekering is eigenlijk meer bedoeld voor bijvoorbeeld de aflossing van een hypotheek of het opvangen van een inkomen als één van de twee partners overlijdt. Het is geen uitvaartverzekering, maar de nabestaande kan de uitkering wel (deels) voor een uitvaart gebruiken. De uitkering voor een overlijdensrisicoverzekering is namelijk vrij besteedbaar mits de verzekering niet verpand is aan de bank voor een verplichte aflossing van de hypotheek. Ook is een overlijdensrisicoverzekering maar een tijdelijke verzekering. Een uitvaartverzekering is een levenslange verzekering. Lees hier meer over onze uitvaartverzekering.
Kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op meerdere levens?

Het DELA LeefdoorPlan kan zowel op één als op twee levens worden afgesloten. Bij een 'twee leven' dekking wordt uitgekeerd na het overlijden van de eerst stervende verzekerde. Daarna stopt de verzekering. Het verschil met twee dekkingen op één leven is dat er na het overlijden van de eerst stervende verzekerde één dekking stopt en de andere gewoon blijft doorlopen.

 Een verzekering op twee levens

 • Bij een verzekering op twee levens mag het leeftijdsverschil tussen de verzekerden maximaal 20 jaar zijn. Daarboven kunnen verzekerden alleen twee losse dekkingen op één leven sluiten.
 • Een verzekering op twee levens wordt meestal gekozen in combinatie met een hypotheek gebaseerd op twee inkomens. Een dekking op twee levens is voordeliger dan twee dekkingen op één leven. Daarbij geldt hoe ouder de verzekerden, hoe groter dit verschil is.
Kan het verzekerde bedrag tussentijds aangepast worden?

Verhogen verzekerd bedrag

U kunt uw verzekerd bedrag verhogen. Wij stellen dan opnieuw vragen over uw gezondheid om te bepalen of wij deze verhoging kunnen accepteren.

Verhogen verzekerd bedrag met optierecht

Heeft u een verzekerd bedrag dat altijd gelijk blijft, dan kunt u ook gebruik maken van het optierecht. Daarmee mag u het verzekerd bedrag eenmaal per drie jaar op de premievervaldag verhogen. U mag verhogen met een bedrag tussen de 1% en 10% van het laatst verzekerd bedrag. Bij een verhoging hoeft u niet opnieuw gezondheidsvragen te beantwoorden. Maakt u zes opeenvolgende jaren geen gebruik van het optierecht? Dan vervalt dit recht (algemene voorwaarden - artikel 5). Daarna kunt u het verzekerd bedrag natuurlijk nog wel verhogen, alleen moet u dan wel gezondheidsvragen beantwoorden.

Verlagen verzekerd bedrag

Het is mogelijk om het verzekerd bedrag te verlagen. Deze wijziging ontvangen wij graag schriftelijk of per e-mail van u. Het verzekerd bedrag moet minimaal €10.000 bedragen.

Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Voor het DELA LeefdoorPlan is geen kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten leest u meer hierover.
Krijg ik een bedrag uitgekeerd wanneer ik mijn overlijdensverzekering opzeg?

Het DELA LeefdoorPlan bouwt tussentijds geen waarde op omdat deze is verwerkt in de vorm van een premiekorting. Wanneer u de verzekering opzegt krijgt u daarom geen bedrag uitgekeerd.

Mag DELA de premie en/of voorwaarden wijzigen?

Wij mogen de premie en/of voorwaarden groepsgewijs of voor alle verzekerden (en bloc) wijzigen. Dat doen wij natuurlijk niet zomaar, maar alleen wanneer daarvoor een hele goede reden is. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een wettelijk voorschrift. Of vanuit uitzonderlijke omstandigheden buiten ons om zoals de uitbraak van een langdurige dodelijke epidemie. Wanneer dan veel meer moet worden uitgekeerd dan verwacht, dan zouden onze betalingsverplichtingen mogelijk in gevaar kunnen komen. Wij kunnen dan de financiële belangen van onze verzekerden beschermen door de premie en/of voorwaarden te wijzigen. Dit mag dan alleen met instemming van onze leden via de Algemene Vergadering van coöperatie DELA. Vooraf wordt u natuurlijk over de wijziging geïnformeerd. Bent u het niet eens met deze wijziging? Dan kunt u de verzekering opzeggen. Overigens hebben wij in het verleden nog nooit een dergelijke wijziging voor het DELA LeefdoorPlan doorgevoerd. Het is dus zeer uitzonderlijk. Meer hierover kunt u lezen in artikel 16 van de algemene voorwaarden.

Zijn er naast medische risico’s ook andere risico’s die beoordeeld worden?
Ja, ook uw beroep, hobby of reisgedrag kan een bovengemiddeld risico vormen. Deze risico’s worden meegewogen bij de beoordeling van uw aanvraag voor onze overlijdensrisicoverzekering, het DELA LeefdoorPlan.
Tot welke leeftijd kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
U kunt vanaf uw 16e tot uw 65e verjaardag een DELA LeefdoorPlan afsluiten.
Vanaf welk moment ben ik verzekerd?

U bent verzekerd zodra wij de eerste premie hebben ontvangen, maar niet eerder dan vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Voorlopige dekking

Tot de ingangsdatum van de verzekering heeft u een voorlopige dekking. Deze gaat in nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen en geldt in eerste instantie alleen voor overlijden als het directe en uitsluitende gevolg van een ongeval. Nadat wij de verzekerde(n) hebben geaccepteerd en de polis hebben afgegeven geldt de voorlopige dekking voor overlijden als gevolg van alle oorzaken. De voorlopige dekking kent een maximum van € 200.000.

De voorlopige dekking eindigt:
 • Op ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld op de polis of;
 • Maximaal 3 maanden later nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen of;
 • Indien de aangevraagde verzekering komt te vervallen of niet door ons wordt geaccepteerd.
Verder gelden voor de voorlopige dekking dezelfde voorwaarden als voor de verzekering die u heeft aangevraagd.
Wat is het verschil tussen een DELA LeefdoorPlan afgesloten voor en vanaf 4 september 2014?
Een verzekering afgesloten voor 4 september 2014 bouwt een premievrije waarde op. Deze wordt gebruikt als u voor het einde van de looptijd met de verzekering stopt. De premievrije waarde wordt dan gebruikt om de verzekering premievrij voort te zetten tegen een lager verzekerd bedrag. Een verzekering vanaf 4 september bouwt geen premievrije waarde op. Dit komt doordat de kans op tussentijds stoppen is verwerkt in de vorm van een premiekorting.
Waarom stelt DELA gezondheidsvragen en/of waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen bij het afsluiten van een DELA LeefdoorPlan?
Wij doen dit om het verzekerd risico in te schatten. Op die manier kunnen we de premie zo laag mogelijk houden.

Meer informatie over medische acceptatie
Wat betekent het optierecht?

U mag het verzekerde bedrag van een overlijdensrisicodekking met een gelijkblijvend bedrag een keer in de drie jaar verhogen. U hoeft hiervoor geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Dit noemen we optierecht.

Voor het optierecht gelden de volgende regels:

 • De verhoging mag niet minder zijn dan 1% en niet meer dan 10% van het laatst verzekerde kapitaal.
 • De verhoging gaat in op de premievervaldag. Vanaf dat moment geldt ook de nieuwe premie.

Het optierecht geldt tijdelijk niet als:

 • U een achterstand heeft in de premiebetaling.
 • De Noodwet Financieel Verkeer van toepassing is.

Het optierecht vervalt als:

 • De oudste verzekerde 65 jaar is geworden.
 • U zes jaar achter elkaar het optierecht niet heeft gebruikt.
Wat gebeurt er als er een overlijden op een overlijdensrisicoverzekering is gemeld?

Wanneer een verzekerde op een geldige overlijdensrisicoverzekering is overleden, ontvangen de nabestaanden 10 werkdagen* na het melden van het overlijden van de verzekerde een vragenformulier

Heeft DELA onvoldoende gegevens om een beslissing te nemen of bestaat er twijfel over de juistheid van de bij de aanvraag ontvangen gegevens? Dan wordt, voordat er een beslissing wordt genomen over de uitkering van de verzekering, het dossier voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van het Verbond van Verzekeraars (Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens). Hiervan worden nabestaanden altijd schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook bestaat de mogelijkheid dat DELA eerst nog extra informatie op vraagt bij de nabestaanden.

*Waarom pas 10 werkdagen na het melden van het overlijden?
Uit ervaring weet DELA dat de eerste dagen na de uitvaart vaak in het teken van ongeloof, verdriet en veel regelen staan. Een brief met daarbij een vragenformulier met vragen over de overledene komt dan zeker niet gelegen. Wensen nabestaanden het formulier eerder te ontvangen? Dan zorgt DELA ervoor dat dit direct wordt toegezonden. Hiervoor kunt u mailen naar claimafhandeling@dela.org.

Wat gebeurt er na de looptijd van mijn overlijdensrisicoverzekering?

Het DELA LeefdoorPlan sluit u af voor een bepaalde tijd. Als de looptijd verstreken is, komt de gehele verzekering te vervallen.

Wat is een DELA LeefdoorPlan?
Het DELA LeefdoorPlan is een overlijdensrisicoverzekering waarmee u uw nabestaanden beschermt tegen financiële problemen als u komt te overlijden. Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het voor uw nabestaanden niet altijd mogelijk om de lopende vaste lasten te betalen.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vastgesteld aantal jaren (minimaal 10) een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde.
Wat is een verzekeringskaart?

Met een verzekeringskaart ziet u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Op de digitale kaarten is met iconen – en waar nodig een korte toelichting – weergegeven wat wel en niet gedekt is. Zo kunt u eenvoudig de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. De verzekeringskaart van het DELA LeefdoorPlan is opgezet volgens het format van het Verbond van Verzekeraars. Bekijk de animatiefilm over verzekeringskaarten.

Wat is kruislings verzekeren?

Kruislings afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering houdt in dat je ieder een verzekering sluit op het leven van de ander. Je sluit dan dus ieder een aparte polis waarbij degene die hem afsluit de verzekeringnemer en de begunstigde is en als verzekerde de partner wordt opgenomen. Dit doe je ook andersom. De premie komt daarmee niet uit het vermogen van de erflater (de verzekerde). Dus de begunstigde kan dan de uitkering vrij van erfbelasting ontvangen.

Wanneer is kruislings afsluiten zinvol?
Dat kan zinvol zijn om de heffing van erfbelasting over de uitkering te voorkomen. Maar daarvoor is kruislings sluiten alleen niet genoeg. U moet ook gescheiden vermogens hebben. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, heeft het kruislings sluiten van uw overlijdensrisicoverzekeringen geen zin: de erfbelasting is dan niet te voorkomen wanneer u boven de fiscale vrijstelling komt. Woont u ongehuwd samen, of hebt u een huwelijk of partnerschap met voorwaarden, dan kan het wél zinvol zijn.

Wat is premiesplitsing?

Premiesplitsing kan toegepast worden bij overlijdensrisicoverzekeringen waarop 2 levens zijn verzekerd. Het doel hiervan is het voorkomen van erfbelasting. De regel is dat de premie voor de overlijdensuitkering van de verzekerde niet onttrokken mag worden uit het vermogen van deze verzekerde. Die moeten verschuldigd zijn door de andere verzekerde.

Bij premiesplitsing laat de verzekeraar de premies van beide verzekerden op de polis zien. De premie van de eerste verzekerde is dan verschuldigd door de tweede verzekerde en omgekeerd.

Premiesplitsing is niet altijd zinvol
Premiesplitsing wordt alleen gedaan door samenwonenden, mensen met een geregistreerd partnerschap of mensen die op huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn getrouwd. Bij mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, heeft premiesplitsing geen zin. Bij gemeenschap van goederen is er sprake van één gezamenlijk vermogen, dus de premies komen altijd uit dat gezamenlijk vermogen.

Betaling hoeft niet meer van aparte rekeningen
De gesplitste premie hoeft niet van verschillende rekeningen te worden betaald. Het is voldoende om de premiesplitsing op de polis aan te geven.

 

Wat zijn de kosten van een DELA LeefdoorPlan?
 • U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren. De premie die u betaalt, hangt onder andere af van uw leeftijd op het moment van uw aanvraag. U kunt kiezen voor een premiebetaling per maand, kwartaal, half jaar of jaar.
 • DELA brengt doorlopende poliskosten in rekening. Deze zijn € 6,50 bij jaarbetaling, € 3,32 bij halfjaarbetaling, € 1,68 bij kwartaalbetaling en € 0,57 bij maandbetaling. De getoonde premies zijn altijd inclusief poliskosten.
 • U betaalt bij online afsluiten € 10,50 eenmalige distributiekosten. Deze brengen wij in de eerste 10 jaren tegelijk met uw premie in rekening, dit is € 0,09 per maand. Lees hier meer over onze dienstverlening en de bijbehorende distributiekosten.
Wat zijn de regels bij een vooruitkering bij leven?

Als een verzekerde terminaal ziek is, kan de verzekeringnemer opdracht geven om een vooruitkering aan de begunstigde te doen.

Er gelden enkele regels:
 • Er is een schriftelijke verklaring nodig van een in Nederland behandelend arts van de verzekerde waarin de arts heeft verklaard dat de verzekerde naar verwachting binnen drie maanden zal overlijden.
 • Voor recent afgesloten dekkingen mag en kan nader onderzoek worden gedaan.
 • De vooruitkering bedraagt maximaal 15% van het actueel verzekerde bedrag tot een maximum van € 50.000.
 • De vooruitkering is eenmalig per verzekerde.
 • De verzekerde dekking heeft een resterende looptijd van minimaal één jaar.
 • Er is toestemming nodig van een pandhouder of van de begunstigde die heeft aanvaard als dit van toepassing is.
 • Er moet rekening worden gehouden met eventuele erfrechtelijke gevolgen en belastinggevolgen. Dit is de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer.
Welk bedrag ik kan verzekeren?

U kunt kiezen voor een geldbedrag tussen € 10.000 en € 1.000.000 en de looptijd die u wenst. U kiest tevens of dit geldbedrag tijdens de hele looptijd gelijk blijft of daalt en op welke wijze dit gebeurt.

Wat is de minimale/maximale looptijd van een DELA LeefdoorPlan?

De minimale looptijd voor een DELA LeefdoorPlan is 10 jaar. De maximale looptijd is tot 75-jarige leeftijd van de verzekerde.

Over de premie

Kan ik premie betalen via mijn buitenlandse bankrekening?
Ja dat is mogelijk. DELA incasseert vanaf alle IBAN-rekeningnummers.
Maakt u zelf de premie over via acceptgiro of via internetbankieren? Ook dat kan vanaf alle IBAN-rekeningnummers. U kunt dit overmaken naar NL09RABO0303577010 en BIC-code: RABONL2U.
Heeft roken invloed op de premie?

Voor personen die niet roken, hebben wij een lager niet-rokentarief. U heeft recht op het niet-rokentarief als de verzekerde niet rookt en minimaal 24 maanden direct hiervoor niet heeft gerookt. Wij stellen het gebruik van nicotine houdende middelen gelijk aan roken. Denk bijvoorbeeld aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom.

Tussentijds stoppen met roken

Stopt u tijdens de duur van de verzekering met roken? En heeft u dat minimaal 24 maanden volgehouden? Dan kunt u ook gebruik maken van het lagere niet-roken tarief. Daarvoor is een schriftelijke verklaring nodig dat de verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor niet-roken. Een formulier hiervoor kunt u bij DELA opvragen.

Tussentijds beginnen met roken

Als de verzekerde (opnieuw) begint met roken of met het gebruik van nicotinehoudende middelen, zijn u en de verzekerde verplicht dit direct aan ons te melden. Vanaf dat moment geldt het rokentarief. Het is belangrijk dat u een verandering van het rookgedrag op tijd en schriftelijk aan ons meldt. Een onjuiste niet-rokenpremie leidt tot een vermindering van een uitkering met 40% (algemene voorwaarden - artikel 8).

Hoe betaal ik premie voor mijn overlijdensrisicoverzekering?

Per acceptgiro betaalt u per kwartaal, per half jaar of jaarlijks. Per automatische incasso betaalt u maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks. U betaalt de premie aan het begin van de periode.
Wanneer vindt automatische incasso plaats?
Heeft u gekozen voor automatische incasso bij uw aanvraag van het Dela LeefdoorPlan? Dan vindt de incasso plaats rond de 25e van elke maand.
Naar welk rekeningnummer moet ik mijn premie overmaken?

DELA heeft sinds augustus 2015 een andere huisbankier: De Rabobank.
U kunt de premie voor het DELA LeefdoorPlan overmaken naar: NL09RABO0303577010
Vermeld uw polisnummer in de omschrijving.

Heeft u uw polis afgesloten bij een tussenpersoon?

Maak dan uw premie over naar: NL78RABO0303577029

Kent het DELA LeefdoorPlan een verschil in premie tussen man en vrouw?

Door Europese wet- en regelgeving is het vanaf 21 december 2013 alleen nog maar toegestaan om voor nieuwe verzekeringen een sekseneutraal tarief aan te bieden. Achterliggende reden daarvan is dat discriminatie op basis van geslacht niet is toegestaan. Hierdoor is er geen onderscheid meer mogelijk in premies tussen man en vrouw.

Voorheen was de premie voor een vrouw lager dan voor een man. De reden daarvan was de hogere levensverwachting voor vrouwen.

Polissen afgegeven voor 21 december 2013

Voor polissen afgegeven voor 21 december 2013 geldt dat deze wel mogen doorlopen tegen het sekse gedifferentieerd tarief.

Ik kan voor mijn betaling kiezen voor een AcceptEmail. Wat is een AcceptEmail?

Een AcceptEmail is een digitale acceptgiro die u per e-mail ontvangt. Lees hier meer over AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Vanuit de e-mail kunt u rechtstreeks met bijvoorbeeld iDeal betalen. Tijdens het betalen is het altijd duidelijk wie de begunstigde is en aan wie u welk bedrag betaalt. De gekleurde status laat zien of u al betaald heeft. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost niets.

 

Ik heb een email over mijn betaling via AcceptEmail ontvangen. Is dit een e-mail van coöperatie DELA?

U ontvangt voortaan e-mails van coöperatie DELA over uw betalingen en betalingsachterstanden via AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost niets.